Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:310 (2011-2012)
Innlevert: 23.11.2011
Sendt: 24.11.2011
Besvart: 02.12.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Bodø er i dag ikke definert som pressområde for studentboliger, samtidig som den nye universitetsbyen har et sterkt behov for nye studentboliger. Økt studenttall og enormt stort press i leiemarkedet kompliserer og fordyrer hverdagen på boligsektoren for studentene.
Vil statsråden ta initiativ til å definere Bodø som et pressområde for studentboligbygging, slik at planlagte og fremtidige studentboliger kan realiseres?

Begrunnelse

Bodø har gjennom etableringen av Universitetet i Nordland og økt opptakstall til Politihøgskolen i Bodø registrert en markant økning av antallet studenter. HiBo/UiN har sett en økning fra 3600 studenter høsten 2004 til 6000 studenter høsten 2011, mens Politihøgskolen avd. Bodø har økt studenttallet med 100 ekstra plasser siden 2008. Dette har skapt prispress og et økende behov for utleieenheter i Bodø.
Den siste studentboligbyggingen i Bodø skjedde i 2001 og området har derfor behov for flere studentboliger. Studentsamskipnaden i Bodø har fått tilskudd fra KD til 70 hybelenheter i 2010, men grunnet et høyt byggenivå i kommunen framover med blant annet bygging av kulturkvartal og utbygging av Nordlandssykehuset har Studentsamskipnaden konkludert med at byggingen av disse boligene ikke er mulig å realisere med tilfredsstillende standard innenfor budsjettramme på kr. 600 000 pr. enhet.
Den videre veksten i studentmassen og generell mangelen på boliger i Bodø gjør at også situasjonen for svake grupper i boligmarkedet er presset. Dette tilsier at Bodø trenger en ytterligere bygging av studentboliger utover de som allerede er tildelt.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg har merket meg at Studentsamskipnaden i Bodø ønsker å bli definert som pressområde, og departementet har mottatt flere henvendelser om saken både fra studentsamskipnaden selv men også Universitetet i Nordland og ordføreren i Bodø kommune.

Denne regjeringen har hatt en historisk satsing på studentboligutbygging med store bevilgninger de siste årene, og jeg kan forsikre representanten Kristiansen om at jeg er opptatt av studentboligutbyggingen.

Når et sted blir definert som pressområde i forhold til regelverket for tilskudd til studentboliger, er dette basert på en vurdering av flere forhold. En viktig del er de totale kostnadene for oppføring av byggene. Totalprisen på studentboliger har sammenheng med flere forhold blant annet tomtepriser, kostnader knyttet til entreprenør, material og lignende, i tillegg til krav som følger av nasjonalt lovverk og kommunale retningslinjer og føringer. Studentsamskipnadene har meldt inn til både Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet at enkelte krav i byggteknisk forskrift (TEK 10) virker fordyrende på studentboligbyggingen. Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for denne forskriften, har satt i gang et arbeid med å vurdere hvordan et unntak fra tilgjengelighetskravene for studentboliger kan utformes.

Departementet vurderer løpende spørsmålet om hvilke steder som bør defineres som pressområder. Et eventuelt initiativ fra min side til å definere Bodø som pressområde vil jeg vurdere opp mot resultatet fra arbeidet til Kommunal- og regionaldepartementet.

En annen side i denne saken er at tidligere gitte tilsagn om tilskudd til studentboliger til Bodø er gitt med en tilskuddsats på 200 000 kr per hybelenhet i et tidligere budsjettår. En konvertering av tilskuddene til pressområdesats vil nødvendigvis gi færre hybelenheter. Dette kunne vært løst med å gi flere tilsagn om tilskudd til det konkrete prosjektet på et aktuelt budsjettår, men her må jeg vurdere behovet i hele landet.

Det er ikke tvil om at det er mange steder i landet som trenger flere studentboliger. Regjeringen har derfor i budsjettforslaget for 2012 foreslått tilskudd til om lag 1000 nye studentboliger.