Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:341 (2011-2012)
Innlevert: 28.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 02.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): En heltidsarbeidende som samtidig har studert heltid med delvis hjemmestudier ble langtidssykemeldt. Hun klarte allikevel å fortsette sykepleierstudiet, men ikke jobben som rengjøringsarbeider. På tross av at hun har hatt skattbar inntekt på mellom 400-750 000 kroner de siste årene nektes hun nå sykepenger.
Mener statsråden det riktig at sykemeldte mister sykepengerettigheten når de fortsetter omskolering i egen regi uten å belaste NAV i sykemeldingsperioden, og er dette i tråd med intensjonene i II-avtalen?

Begrunnelse

Mange velger å skifte yrke, og friske mennesker må ofte sørge for videreutdanning eller omskolering ved hjelp av egne midler ved siden av arbeidet. Det tilfelle jeg er gjort kjent med er en frisk dame som gjennom flere år drev eget rengjøringsfirma og jobbet 100 % . Hun ønsket å ta utdanning og startet fulltidsstudie for å bli sykepleier, men fortsatte å jobbe 100 % i studietiden for å klare de daglige utgiftene. Etter 2 år blir hun sykemeldt på grunn av myalgi. Det var ikke mulig for henne å fortsette som rengjøringsarbeider, men studiene klarte hun å fortsette med. Hun hadde fremdeles 1 år igjen av studiene, og håpet å kunne gå direkte i ny jobb etter sykemeldingsperioden. Det tok lang tid å behandle søknad om sykepenger, og hun fikk ingen informasjon som tilsa at søknaden ikke skulle bli innfridd. Så kom avslaget som begrunnes med at så lenge hun har fortsatt sitt studie får hun ikke sykepenger. Dette er ikke en student som har bijobb ved siden av, men en dame som gjennom flere år har jobbet i full stilling og skattet av mellom 400- 750 00 kroner pr. år.
Hvis det svaret hun har fått er riktig betyr det at de som betaler sitt studie selv risikerer å miste sykepengeretten hvis de klarer å fortsette omskoleringen eller utdanningen, mens de som får omskoleringen eller utdanningen finansiert gjennom NAV beholder enten sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Det er en målsetning at de som må skifte arbeid på grunn av sykdom så raskt som mulig kommer i gang med omskolering, og da kan det virke mot sin hensikt å kreve at studier avsluttes for at en person skal beholde sin opptjente rett til sykepenger.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det er et vilkår for rett til sykepenger at man er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Det vil kunne stilles ulike krav til funksjonsevne i ulike jobber. Det at man er arbeidsufør i en jobb betyr dermed ikke at man nødvendigvis er det i relasjon til en annen jobb eller ikke kan være aktiv i annen sammenheng. Eksempelvis kan en person som har to jobber etter en konkret vurdering anses arbeidsufør og motta sykepenger for det ene arbeidsforholdet og samtidig anses å være i stand til å utføre det andre. Det samme gjelder personer som kombinerer studier eller skolegang med arbeid.

I de fleste tilfellene hvor det foreligger sykmelding fra lege kan det legges til grunn at det medisinske vilkåret i loven er oppfylt. Omstendighetene rundt sykmeldingen eller hendelser i sykmeldingsperioden kan imidlertid være slik at det medisinske grunnlaget for sykmeldingen trekkes i tvil, for eksempel hvis man har en aktivitet som ikke er forenlig med forutsetningene for sykmeldingen. Når det gjelder aktivitet i form av studier, blir det en konkret vurdering av om studier eventuelt vil stride med forutsetningen for en (fortsatt) sykmelding. Jeg gjør oppmerksom på at vilkåret om arbeidsuførhet ikke er til hinder for at man kan starte et arbeidsrettet tiltak i sykepengeperioden, dersom tiltaket anses nødvendig og hensiktsmessig for at den sykmeldte skal kunne komme i arbeid.