Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:315 (2011-2012)
Innlevert: 24.11.2011
Sendt: 24.11.2011
Besvart: 01.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til tidligere spørsmål om lang ventetid på E-301 for svenske pendlere som blir permittert eller oppsagt. Statsråden lovet å følge opp saken og forventet at ventetiden ble redusert til normalventetid som er 3 uker i løpet av 2011.
Er det foretatt endringer når det gjelder arbeidsrutinene som for eksempel samordning og innhenting av opplysninger, og kan statsråden redegjøre for om, eller eventuelt når en ventetid på 3 uker er oppnådd?

Begrunnelse

Denne saken stilte jeg spørsmål om første gang i november 2010 (Dokument nr. 15:351 (2010-2011). Da ventetiden fortsatte å øke stilte jeg et nytt spørsmål i februar 2011. I svaret på mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:977 (2010-2011), skriver statsråden følgende, sitat:

”Saksbehandlingstiden for utstedelse av E-301 attest er derimot fortsatt svært høy og ligger for øyeblikket på om lag 20 uker, dvs. betydelig over et normalnivå på om lag 3 uker. Denne situasjonen er ikke holdbar. Arbeids- og velferdsdirektøren har informert meg om at tiltak nå iverksettes for å øke produksjonen og dermed redusere saksbehandlingstiden for attest E301. Bemanningen på området er nå styrket, og det arbeides særlig med å bedre informasjonsflyten mot andre deler av Arbeids- og velferdsetaten som ledd i en effektiviseringsprosess. Målet er å redusere saksbehandlingstiden på utstedelse av E301 attester betraktelig i løpet av året. Jeg kommer til å følge utviklingen på dette området nøye framover.”

I de påfølgende ukene økte ventetiden ytterligere og jeg tok da saken opp i den muntlige spørretimen.
I mitt spørretimespørsmål som ble besvart: 23.03.2011 sier statsråden følgende, sitat:

”Det forventes at saksbehandlingstiden vil komme ned på et normalnivå på om lag tre uker i løpet av våren. Saksbehandlingstiden for utstedelse av E-301-attest er derimot fortsatt svært lang og betydelig over normalnivået på om lag tre uker. Det er satt i gang tiltak for å få ned saksbehandlingstiden også på utstedelse av E-301-attester.”

I svaret begrunnet også statsråden at det ofte er problematisk når Sverige forlanger inntil 15 års dokumentasjon før skjemaet kan utstedes.
Etter hva jeg er gjort kjent med kreves det 8 års dokumentasjon fra Sverige, noe som kan være både tidskrevende og vanskelig hvis man ikke har innført systemer som fungerer på tvers av grensene. For å imøtekomme et slikt krav etterlyses det en bedre samordning mellom arbeidstakerregisteret, skatteregisteret osv., og registrene må være søkbare i mer enn 3 år tilbake i tid. Statsråden har nå i lang tid vært klar over den håpløse situasjonen som blant annet svenske ukependlere som blir oppsagt eller permittert utsettes for når de mister sin arbeidsinntekt. Samtidig er det viktig at NAV utland skal ha mulighet til å jobbe effektivt. Jeg ønsker derfor å forsikre meg om at denne saken er fulgt opp slik at det forventede målet om 3 ukers ventetid nå er nådd. Slik jeg ser det er det myndighetene som må sørge for gode rutiner som fungerer slik at arbeidstakerens opptjente rettigheter blir ivaretatt, og slik at trygdemisbruk unngås.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Som nevnt i mitt svar til Stortinget av 7. mars 2011 på tilsvarende spørsmål opparbeider EØS-borgere med arbeid i Norge seg rettigheter til dagpenger. Disse kan det enten kan søkes om i Norge eller i hjemlandet.

Permitterte EØS-borgere som har returnert til sitt hjemland etter å ha arbeidet i Norge, kan ha opparbeidet rettigheter til dagpenger. Disse utbetales av Arbeids- og velferdsetaten i påvente av ny arbeidsstart i Norge. Saksbehandlingstiden var på i overkant av 20 uker sommeren 2010. Den er nå kommet ned på om lag 3 uker, slik jeg varslet i mitt svar til Stortinget 7. mars 2011.

EØS-borgere som har arbeidet i Norge og returnert til sitt hjemland etter endelig avsluttet arbeidsforhold i Norge, kan søke om dagpenger i sitt hjemland. For at også arbeidstid i Norge skal tas med i vurdering av søknaden, må søker fremvise en E-301 attest som dokumenterer arbeidstid i Norge. Denne blanketten utstedes av Arbeids- og velferdsetaten etter innsamling av informasjon om arbeidsforhold i Norge. Uten denne attesten får ikke søker dagpenger i hjemlandet.

I mitt svar til Stortinget av 7. mars skrev jeg at målet er å redusere saksbehandlingstiden for E301 betraktelig i løpet av året. Saksbehandlingstiden i begynnelsen av 2011 var på over 20 uker. En av årsakene til lang saksbehandlingstid har vært at om lag halvparten av innkomne søknader har vært mangelfulle. Det er satt i gang tiltak for å sørge for at søknadene som kommer til NAV EØS Dagpenger er bedre dokumentert. I tillegg er andre tiltak, herunder endringer i arbeidsrutiner, iverksatt. Som følge av dette er saksbehandlingstiden blitt gradvis redusert. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser nå at forventet saksbehandlingstid på E-301 er redusert til 7 uker. Nye søknader der alle nødvendig opplysninger foreligger blir behandlet innen 3 uker.