Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:337 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 05.12.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hvilke vurderinger legger regjeringen til grunn når støtten til Harry Benjamin ressurssenter vurderes, og hva er grunnen til at departementet ikke yter det lille ekstra som organisasjonen trenger?

Begrunnelse

Det vises til det viktige, og bokstavelig talt enestående, arbeidet med antidiskriminering, kunnskapsformidling og informasjon som Harry Benjamin ressurssenter driver overfor en sårbar gruppe. Det handler om mennesker med diagnosen transseksualisme og som har behov for kjønnskorrigerende behandling. Senteret er en viktig aktør og et talerør for en gruppe som har stort behov for en stemme som taler deres sak. Senteret har i dag problemer med å lønne en hel stilling. Det er åpenbart at en beskjeden økning ville hatt stor betydning for deres arbeid. Det ser derfor underlig ut at departementet tilsynelatende er så tilbakeholdne med å gi det lille ekstra som kunne betydd svært mye.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) gjør etter min vurdering et viktig arbeid knyttet til rettigheter for en stigmatisert gruppe. Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet har derfor styrket driftsstøtten til HBRS betydelig i de senere år, senest med 150 000 kroner fra 2008 til 2009. I de siste årene har støtten vært stabilisert på 650 000 kroner. I 2011 er driftsstøtten til HBRS prisjustert og utgjør nå 670 000 kroner.

Foruten driftstilskuddet har HBRS også mottatt særskilt støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å arrangere en verdenskongress knyttet til transseksualisme i 2009.

HBRS arbeider med rettigheter og økt livskvalitet for en utsatt gruppe, men er ikke alene på dette området. Flere organisasjoner og miljøer har fokus på kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Mange ulike interesse- og medlemsorganisasjoner ønsker økt støtte til sin virksomhet, og departementet må prioritere innenfor en begrenset ressursramme. HBRS får i dag en betydelig driftsstøtte i forhold til antall medlemmer. Dersom det skal vurderes å øke ytterligere driftstilskuddet til HBRS, må dette sees i sammenheng med driftstilskudd til andre organisasjoner som også har store utfordringer og langt flere medlemmer.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at HBRS også er gitt mulighet til å søke aktivitetsstøtte over den tilskuddsordningen som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, knyttet til å bedre levekårene til LHBT-befolkningen.