Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:349 (2011-2012)
Innlevert: 28.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 06.12.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Står Regjeringen ved statsråden fast ved at NOKUT i 2012 blir satt i stand til å "særlig arbeide med tilsyn av eksisterande utdanningar i 2012"?

Begrunnelse

Regjeringen skriver i Prop. 1 S (2011-2012) fra Kunnskapsdepartementet skriver at:

”Departementet legg til grunn at NOKUT særleg vil arbeide med tilsyn av eksisterande utdanningar i 2012.”

NOKUT skriver på sin side i brev av 21.11.2011 til Kunnskapsdepartementet at:

”Vi må dessverre konstantere at vi har kommet i den situasjonen vi tidligere har varslet om, nemlig at vi som nasjonalt tilsynsorgan står uten reell mulighet til å føre tilsyn med de om lag 5.000 utdanningstilbudene som finnes ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler.”

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: NOKUT er en helt sentral aktør for å sikre og utvikle kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Tilsyn er en viktig del av dette.

Både utdanningssektoren og samfunnet for øvrig er avhengig av at vårt kvalitetssikringsorgan fungerer for at norsk utdanning skal ha tillit. For institusjonene er det viktig at NOKUTs arbeid kan bidra til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning gjennom aktiv bruk av ny kunnskap og dialog med institusjonene. For næringslivet er det viktig at NOKUT har et effektivt system for å godkjenne utenlandsk arbeidskraft. NOKUT må også ha kapasitet som sikrer tilbakemelding til institusjoner som ønsker å raskt utvikle tilbud i samsvar med næringslivets behov.

Norge må i den internasjonale konkurransen om kunnskapsutvikling og kompetansekraft ha ett fritt og uavhengig NOKUT som har legitimitet og evne til å utvikle høyere utdanning.

Jeg er kjent med at det har vært en relativt stor økning i oppgaver på NOKUTs ansvarsområder, både knyttet til søknader om vurdering av nye studietilbud og søkere med utenlandsk utdanning som vil ha godkjent sin utdanning.

Departementet er i løpende dialog med NOKUT om oppgaver, ressursbehov og prioriteringer. Over de siste årene er har NOKUT fått økt sine økonomiske rammer. Dette har vært en økning knyttet til både nye og tidligere gitte oppgaver.

NOKUT har påpekt overfor departementet at det er deres vurdering at det ikke vil være mulig å utføre reelt tilsyn med eksisterende utdanning fordi så mye kapasitet må brukes på økningen i andre oppgaver. En slik situasjon er selvsagt svært uheldig. Vi trenger et godt fungerende tilsynsorgan som kan utføre alle de oppgavene Stortinget har pålagt gjennom statsbudsjettet.

På bakgrunn av brevet fra NOKUT vil jeg foreta en nærmere vurdering av de økonomiske rammebetingelsene til NOKUT.