Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:356 (2011-2012)
Innlevert: 29.11.2011
Sendt: 29.11.2011
Besvart: 06.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan vil statsråden forsikre seg om at Gjenopptakelseskommisjonen for fremtiden ikke lar seg villede til å gjenåpne saker uten at straffeprosesslovens bestemmelser er oppfylt, og dersom statsråden likevel mener det foreligger hjemmel for den behandlingen Gjenopptakelseskommisjonen har gitt denne konkrete saken bes det om konkret henvisning?

Begrunnelse

Gjenopptakelseskommisjonen er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten. Organet kan ikke instrueres. Jeg antar at Gjenopptakelseskommisjonen likevel er underlagt justisdepartementets tilsynsansvar, slik at departementet skal sikre at Gjenopptakelseskommisjonen forholder seg til de rammer lovgiver har gitt, særlig relevant er straffeprosesslovgivningen.
Etter straffeprosessloven krever gjenåpning av straffesaker som hovedregel at det foreligger en begjæring fra en av partene. Det eneste unntaket fra hovedregelen er at kommisjonen kan beslutte å åpne sak etter eget initiativ i tilfeller hvor den dømte er død.
Da boken "Forfalskningen" ble utgitt fremkom påstander om at det var forfalsket bevis mot spiondømte Arne Treholt. Gjenopptakelseskommisjonen har tidligere behandlet begjæringer om gjenopptakelse fra Treholt. Denne gangen ble det ikke fremmet noen begjæring om gjenopptakelse fra Treholts side. Det ble heller ikke fremmet begjæring fra påtalemyndigheten. Således ville Gjenopptakelseskommisjonen være avskåret fra å ta saken tilbehandling.
Imidlertid oversendte Riksadvokaten en anmodning om at kommisjonen skulle gjenoppta behandlingen av den allerede behandlede begjæringen fra Treholt, som var avsluttet fra kommisjonens side mer enn fem år tidligere. Bakgrunnen var at Riksadvokaten hadde behov for en "...kartlegging av bokens alvorlige påstander om bevisforfalskning og falske vitneforklaringer..."
Det mangler hjemmel for at gjenopptakelseskommisjonen av eget tiltak kan gjenåpne behandlingen av en avsluttet sak på bakgrunn av en anmodning fra en av partene, selv om motparten samtykker.
Gjenopptakelseskommisjonens oppdrag er å sikre at borgere ikke er blitt feilaktig dømt. Av hensyn til tilliten til domstolene er kommisjonens virksomhet ment å være en sikkerhetsventil. Derfor er det satt vilkår i straffeprosessloven som begrenser kommisjonens mulighet til å ta saker opp på eget initiativ og det er satt klare formkrav til at en part må ha fremsatt begjæring om gjenåpning før saken tas til behandling. Det er avgjørende for tilliten til kommisjonen at de forholder seg til disse rammene og ikke lar seg villede av mediepress, parter eller riksadvokat som vil løse egne problemer ved å skyve ansvar over til Gjenopptakelseskommisjonen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse av 9. juni 2011 kom kommisjonen til at Treholt-saken ikke skal gjenåpnes. Spørsmålet gjelder Gjenopptakelseskommisjonens grunnlag for å behandle Treholt-saken.

Gjenopptakelseskommisjonen er et uavhengig forvaltningsorgan, som ikke kan instrueres om sin utøving av myndighet. Jeg vil derfor ikke svare på spørsmål om kommisjonens behandling av enkeltsaker. For en nærmere begrunnelse for kommisjonens saksbehandling i Treholt-saken viser jeg til kommisjonens avgjørelse.