Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:359 (2011-2012)
Innlevert: 29.11.2011
Sendt: 30.11.2011
Besvart: 05.12.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hets og diskriminering av lesbiske og homofile ser ut til å øke i flere Europeiske land. Meldinger om politiske initiativ for å forby offentlige opptredener som fremmer lesbiskhet, homofili, biseksualitet, transseksualitet og pedofili blant mindreårige forekommer i Russland. Lovforslag for å følge opp dette forberedes både til lokal og føderal nivå. Homofile og lesbiskes rettigheter er truet og menneskerettighetene under press.
Hva gjør Norge i sin dialog med andre Europeiske land for å forsvare homofiles rettighetene?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg deler din bekymring for situasjonen for LHBT i Russland som i en rekke andre land. Departementet følger tett utviklingen på dette feltet, slik jeg har gjort rede for i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 328 (2011-2012) fra representanten André Oktay Dahl.

Som det fremgår av dette svaret, har vi engasjert oss overfor lokale lovgivende organer når det gjelder konkrete lovforslag om å forby offentlige opptredener som fremmer lesbiskhet, homofili, biseksualitet, transseksualitet og pedofili blant mindreårige både i Arkhangelsk og i St. Petersburg. I St. Petersburg har vårt generalkonsulat samarbeidet med EU og medlemstater til Europarådet om en oppfølging av lovforslaget der.

Det ble 16. november i år sendt et felles, formelt brev til ombudsmannen for menneskerettigheter i St. Petersburg og lederen for byens lovgivende komité, med kopi til lederen for byens lovgivende forsamling og til presidentens representant for Nordvest-Russland. Brevet var underskrevet av 12 EU-land og medlemsstater til Europarådet (Frankrike, Sverige, Nederland, Danmark, Tyskland, Norge, Belgia, Latvia, Spania, Ungarn, Finland og Storbritannia).

I brevet heter det bl.a. at ”Vi er veldig bekymret for mulige konsekvenser av denne lovgivningen, både for individer i St. Petersburg som allerede er rammet av intoleranse og diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet, samt for dens manglende samsvar med Europarådets retningslinjer.” Det ble i brevet anmodet om et møte for å drøfte temaet. Jeg tror at denne henvendelsen kan ha medvirket til utsettelsen av andre lesning av lovforslaget, som innebærer at dette ikke vil bli ferdigbehandlet før valget (som avholdes 4. desember).

Norge har også sluttet seg til et EU-innlegg om denne saken i OSSEs faste råd den 1. desember i år, der vi uttrykte bekymring over den nye loven foreslått i St. Petersburg som forbyr homofil, lesbisk, transseksuell eller pedofil ”propaganda” overfor mindreårige.

Disse felles henvendelsene og uttalelsene illustrerer hvordan Norge engasjerer seg i dialog med andre europeiske land om LHBT-rettigheter. Som følge av den vekt Regjeringen legger på beskyttelse av disse rettighetene, har Norge også vedtatt å konkret støtte opp om Europarådets arbeid på feltet. Europarådet vedtok i 2010 en anbefaling om å iverksette tiltak for å bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell legning eller kjønnsidentitet. Anbefalingen er det første internasjonale instrumentet om LHBT-rettigheter og Norge bidrar nå til å etablere en egen LHBT-enhet i Europarådet gjennom sekondering av en saksbehandler til sekretariatet. Prosjektet vil knyttes opp til Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI).

Storbritannia har for tiden formannskapsvervet i Europarådet og har i sine prioriteringer for formannskapet fremhevet kampen mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Britene har understreket at det særlig er fremdrift i oppfølgningen av Europarådets anbefaling fra 2010 som er målet. Som bidragsyter til dette prosjektet er Norge i dialog med Storbritannia med sikte på et mulig samarbeid på området.

Utenriksdepartementet vil fortsette å følge utviklingen på LHBT-området nøye og være i tett dialog med andre europeiske land om dette – både i Europarådet og gjennom andre fora og kanaler.

Departementet har for øvrig utarbeidet en egen veiledning for utenriksstasjonenes arbeid med å fremme rettighetene til LHBT.