Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:365 (2011-2012)
Innlevert: 30.11.2011
Sendt: 30.11.2011
Besvart: 06.12.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det er fem år siden Norge signerte FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ennå er den ikke ratifisert.
Vil utenriksministeren sørge for å få fortgang i saken slik at Norge ikke fremstår som sinke i dette viktige menneskrettsarbeidet?

Begrunnelse

107 land har til nå ratifisert konvensjonen og forpliktet seg til å sikre rettigheter for hele sin befolkning. På vegne av utenriks- og forsvarskomiteen mottok jeg nylig 1400 underskrifter for ratifisering samlet inn av Atlasalliansen.
Arnt Holte, assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund og første visepresident i Verdens Blindeunion, forteller at han i sitt internasjonale arbeid ofte opplever at Norge mister sin troverdighet. Han har flere ganger vært i møte med ministerier i samarbeidsland sammen med partnere. Ved flere anledninger blir han møtt med mistro. Det er ikke vanskelig å forstå at dette fremstår ganske pinlig for en forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter i Norge så vel som internasjonalt.
En nylig avsluttet evaluering av Norges menneskerettighetsarbeid, utført på oppdrag fra Norad, understreker også hvordan Norge kan miste mye troverdighet når vi snakker om menneskerettigheter internasjonalt, men ikke ratifiserer sentrale konvensjoner her hjemme. Tidligere har Norge ofte vært blant de første landene til å ratifisere internasjonale konvensjoner. Konvensjonene innebærer en forpliktelse til det internasjonale samfunnet om å forsvare individuelle ofre for menneskerettighetsbrudd.
I arbeidet mot brudd på menneskerettigheter i andre land, har Norge legitimert sitt menneskerettighetsarbeid ved å ratifisere internasjonale konvensjoner.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er, som stortingsrepresentant Høybråten, opptatt av snarlig norsk ratifikasjon av viktige menneskerettskonvensjoner, hvor FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne står sentralt.

Det er viktig for det nasjonale menneskerettsvernet at prosessen med å gjennomføre sentrale menneskerettskonvensjoner i norsk rett med sikte på ratifikasjon ikke drar ut i tid. Det er derfor regjeringen gir høy prioritet til arbeidet med fullt ut å gjennomføre nasjonalt FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Å slutte seg til en konvensjon som ikke fullt ut er gjennomført i norsk rett fra det tidspunkt konvensjonen trer i kraft for Norges vedkommende, vil innebære at Norge ikke er i stand til å oppfylle sine konvensjonsmessige forpliktelser og dermed være et konvensjonsbrudd. Da Norge undertegnet konvensjonen i 2007, var det klart at vergemålsloven var i strid med konvensjonens artikkel 12 om lik anerkjennelse av rettsevne. Ny vergemålslov ble vedtatt 11. mars 2010, men loven er ennå ikke trådt i kraft.

I statsbudsjettet for 2012 er det avsatt midler til å forberede omorganisering av vergemålsmyndigheten som er nødvendig for at loven skal kunne tre i kraft. Det er varslet i statsbudsjettet at det tas sikte på ikrafttredelse av loven 1. juli 2013. Så snart loven trer i kraft, vil Norge kunne ratifisere konvensjonen.