Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:371 (2011-2012)
Innlevert: 02.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 13.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Er statsråden enig i at lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA), ville ha bidratt til et mer verdig og enklere liv for denne unge mannen fra Ålesund og hans likesinnede, og vil statsråden raskt ta konkrete grep for å få fortgang i en lovfesting av brukerstyrt personlig assistent (BPA)?

Begrunnelse

Sunnmørsposten hadde lørdag 19. og onsdag 23. november oppslag om en ung mann fra Ålesund som ber om retten til et verdig liv. Han er 21 år og lider av en fremskridende sykdom uten utsikter til å bli bedre. Sykdommen angriper gradvis både ryggmargen og nervesystemet, og forstyrrer balanse og koordinasjon. Alt han ber om, er å få lov til å leve et så normalt liv som mulig ved hjelp av brukerstyrt personlig assistent (BPA) før sykdommen rekker å utvikle seg så negativt at det blir for sent. Han får i dag litt BPA, men langt fra nok. Av totalt 38 timer hjelp i uken, er 7,5 timer støttekontakt. Han er en ung gutt som ønsker å delta der det skjer, men blir store deler av sitt liv sittende å vente på at stadig nye personer – nye ansikt skal dukke opp for at han skal få gjort det aller nødvendigste. Et like uverdig liv som det han lever, er det altfor mange andre som opplever, nettopp fordi de i dag mangler lovfestet rett til BPA. Dette tyder på manglende empati og forståelse for hvordan enkeltpersoner med behov for hjelp innenfor helsevesenet i dette landet har det i hverdagen. Historiene er dessverre mange, uansett hvor man befinner seg i landet. I Stortinget har Høyre og opposisjonen ved flere anledninger tatt debatten og fremmet forslag om lovfestet rett til BPA, uten at Regjeringen har vært villig til å komme ønskene fra brukerne og deres brukerorganisasjoner om lovfestet rett til BPA i møte.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det gjør inntrykk på meg å lese beskrivelsen av denne unge mannens situasjon. Jeg har ikke anledning til å gå inn i kommunenes enkeltvurderinger. I dette svaret vil jeg gjøre rede for ny helse- og omsorgstjenestelov som gjelder fra 1.1.2012 og oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak om en ny rettighet til BPA.

Først vil jeg understreke at kommunen har plikt til å foreta en individuell vurdering av den enkeltes behov. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren og det skal legges stor vekt på hva brukeren mener. Når det gjelder brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal utmålingen av tjenestens omfang ligge på et forsvarlig nivå etter at en har foretatt en individuell vurdering og hvor brukeren har fått mulighet til å medvirke, som nevnt ovenfor. Et overordnet mål i loven er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Kommunene har plikt til å ha tilbud om brukerstyrt personlig assistanse. Brukerstyrt personlig assistanse omfatter tjenesten praktisk bistand, men kommunen kan også inkludere for eksempel støttekontakt. Brukerstyrt personlig assistanse omfatter ikke helsetjenester.

I ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester understrekes det at den enkelte tjenestemottakers individuelle behov og den enkeltes rett til å medvirke skal være et sentralt moment i forhold til alle tjenesteformene. Loven har bestemmelser både om brukerstyrt personlig assistanse og om personlig assistanse. Tjenester etter bestemmelsen om personlig assistanse skal, etter individuell vurdering, gis med stor grad av brukermedvirkning i tjenesteutøvelsen. Dette er viktig å ha i mente i situasjoner der BPA ikke er ønsket av bruker eller ikke blir innvilget.

For tjenestemottakere med behov for langvarige og sammensatte tjenester vil det ofte være en hjelp å bruke individuell plan for å få tjenestene til å fungere på en helhetlig og målrettet måte for brukeren. Tjenestemottakere i en slik situasjon har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Når brukere, som i denne konkrete saken, opplever at de ikke får de tjenestene de har krav på, vil jeg oppfordre dem til å klage til fylkesmannen. Pasient- og brukerombudet i fylket kan bistå med informasjon og veiledning.

I forbindelse med behandlingen av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i juni i år, fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak:

”Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag.”

Helsedirektoratet utreder i dialog med blant annet brukerorganisasjonene kriterier for en rettighet i tråd med Stortingets anmodningsvedtak. Utredningen vil om kort tid være ferdigstilt og danne grunnlag for videre arbeid med saken. Departementet vil på ordinær måte, og så snart som mulig, sende ut et høringsnotat med forslag til lovbestemmelser.