Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:373 (2011-2012)
Innlevert: 30.11.2011
Sendt: 01.12.2011
Besvart: 12.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Har justisministeren en oversikt over hvor mange som hvert år slipper unna varetektsfengsling eller går fra lukked til åpen soning på grunn av manglende varetektsplasser?

Begrunnelse

Riksadvokaten Tor Axel Busch sa treffende

" Det er snarere slik at flere kunne ha vært fengslet, og manglende fengselskapasitet har ført til for tidlig løslatelse eller til at det ikke begjæres fengsling der lovens vilkår er oppfylt".

Politiet fortviler fordi personer som venter på å få sin sak behandlet i retten, slipper unna som følge av at det ikke er tilstrekkelig med plasser.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis minne om at denne regjeringen har økt straffegjennomføringskapasiteten mer enn noen annen regjering har gjort på svært lang tid. I tillegg til å øke kapasiteten, har regjeringen også prioritert å heve kvaliteten i soningen slik at vi kan øke tryggheten hos folk flest og gi flere straffedømte en ny mulighet i livet. Dette er ikke minst viktig for å unngå tilbakefall til ny kriminalitet.

Siden regjeringsskiftet har vi foreslått og fått Stortingets tilslutning til å øke straffegjennomføringskapasiteten med om lag 870 plasser. Til sammen er det etablert

eller under etablering 657 nye fengselsplasser over nær hele landet, hvorav 251 i moderne Halden fengsel. Soning med elektronisk kontroll som hadde en kapasitet tilsvarende 150 fengselsplasser ved årsskiftet 2010-2011, vil med den siste utvidelsen behandlet av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 få en kapasitet på om lag 215 plasser i 2012. Satsingen frigjør fengselsplasser og vil bidra til å avhjelpe varetektsituasjonen.

Til tross for denne satsingen, er det likevel ingen tvil om at mangel på varetektsplasser og tiltak for å forhindre ny soningskø fortsatt er en stor utfordring for alle involverte i straffesakskjeden. Dette skyldes den økte innsatsen i politiet, spesielt overfor utenlandske kriminelle, som har ført til en økning i antall utenlandske innsatte og et høyt antall varetektsplasseringer. Å sette kriminalomsorgen i stand til å ivareta politiets behov for varetektsplasser har høy prioritet. Varetekt skal alltid ha første prioritet i kriminalomsorgen. Det er allerede iverksatt flere tiltak for å møte det økte kapasitetsbehovet i kriminalomsorgen. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 ble det bevilget ytterligere 6 millioner kroner til å utvide elektronisk fotlenkesoning til også å omfatte Agderfylkene og Akershus. Også kriminalomsorgens driftsbudsjett ble styrket med 10 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett slik at et høyt aktivitetsnivå kan videreføres, samtidig som arbeidsmiljø og tryggheten til de innsatte og ansatte ivaretas.

Soningskøen for ubetinget fengselsstraff var på 1233 dommer per 22. september i år og per 2. desember var køen redusert til 856 dommer. I første halvår i år var det 988 varetektsinnsatte i gjennomsnitt. I perioden 1. juli til 30. november var antallet 868 i gjennomsnitt.

Justisdepartementet har også satt inn en forsterket innsats for å effektivisere saksbehandlingen i forbindelse med soningsoverføring av utenlandske innsatte. Dette

førte til en økning i antall overføringer i 2010, et arbeid som er videreført i 2011. Etter mønster av EUs rammebeslutning om soningsoverføring er det inngått bilaterale avtaler med Romania, Latvia og Litauen som forenkler saksbehandlingsprosedyrene i soningsoverføringssaker. For at avtalene skal kunne tre i kraft er det foretatt justeringer i Lov om overføring av domfelte som ble vedtatt av Stortinget i juni 2011. Det innebærer at nødvendige tilpasninger i lovverket er gjennomført for Norges del. Det arbeides aktivt for å inngå flere bilaterale avtaler om soningsoverføring, og at Norge på sikt kan tilsluttes EUs rammebeslutning om soningsoverføring.

Det pågår kontinuerlig vurdering av kriminalomsorgens kapasitetsbehov. På oppdrag fra Justisdepartementet arbeider Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) med en samlet kapasitetsplan for kriminalomsorgen.