Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:378 (2011-2012)
Innlevert: 01.12.2011
Sendt: 01.12.2011
Besvart: 12.12.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Er en behandlingstid på 16 uker fra Nav Internasjonalt en akseptabel behandling av norske borgere?

Begrunnelse

Det vises til en henvendelse den 30.11.2011 fra en norsk statsborger som bor i Sverige og som betaler all skatt til Norge og Oslo kommune.
Personen ble sykmeldt den 17.10.2011, og får opplyst fra Nav Internasjonalt at det ikke kan forventes å få utbetalt sykepenger før mars 2012, da behandlingstiden hos Nav Internasjonalt nå er på 16 uker.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Innledningsvis vil jeg peke på at saker med et utenlandstilsnitt ofte er mer komplekse enn øvrige sakstyper. I tillegg påvirkes saksbehandlingstiden av at det ofte er behov for kontakt med andre lands myndigheter. Dette gjør at saksbehandlingstiden for saker med utenlandstilsnitt er lenger enn den generelle saksbehandlingstiden i etaten.

Det er likevel ikke akseptabelt med så lang saksbehandlingstid på ordinære ytelser fra Arbeids- og velferdsetaten. Jeg har vært – og er fortsatt – svært opptatt av å få ned saksbehandlingstiden for den type ytelse som det her er snakk om.

NAV Internasjonalt har slitt med lang saksbehandlingstid på flere områder. Etter finanskrisen i 2008 økte eksempelvis saksbehandlingstiden kraftig på dagpengeområdet og for utstedelse av attest E-301. På sykepengeområdet har NAV Internasjonalt i høst tidvis har hatt lange saksbehandlingstider, og det har vært en økning fra første halvår i år.

Det har derfor det siste året blitt gjennomført flere tiltak for å få ned saksbehandlingstiden ved NAV Internasjonalt. Eksempler på dette er økt bemanning, kompetanseutvikling og effektivisering av interne rutiner. På dagpengeområdet ser vi nå resultater av denne satsingen. For sykepenger er saksbehandlingstiden imidlertid fortsatt for lang. Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at de blant annet derfor vurderer flere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden på området.

Jeg har fått opplyst at saksbehandlingstiden ved NAV Internasjonalt nå er 13 uker for søknader om sykepenger. Arbeids- og velferdsdirektoratet har forsikret meg om at det arbeides målrettet for å redusere saksbehandlingstiden ytterligere. Jeg vil fortsatt følge utviklingen ved NAV Internasjonalt tett fremover.