Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:382 (2011-2012)
Innlevert: 01.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 13.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Det fremgår av statsrådens pressemelding i forbindelse med nedleggelse av de forsterkede fødestuene i Odda og Lærdal, at dette følger som konsekvens av de nye kvalitetskravene. Denne avgjørelsen bygger på klare faglige råd går det videre frem av samme pressemeldingen. Det er nylig publisert en artikkel av Lars T. Johansen, statens helsetilsyn og Pål Øian ved UNN hvor ingen slike faglige konklusjoner trekkes. Statsrådens pressemelding kan dermed ikke dokumenteres.
Hvilke faglige råd baserte regjeringen sin avgjørelse på?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Selv om fødselsomsorgen i Norge gjennomgående er av høy kvalitet med gode resultater, ønsker jeg å legge til rette for at kvaliteten skal bli enda bedre.

Ved behandlingen av St. meld nr 12 (2008-2009), En gledelig begivenhet, sluttet Stortinget seg til forslaget i meldingen om at inndeling i kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue basert på fødselstall erstattes av kvalitetskrav utarbeidet av Helsedirektoratet.

Regjeringen har besluttet at Helsedirektoratets kvalitetskrav skal legges til grunn for utviklingen av fødselsomsorgen.

Disse kvalitetskravene, (veileder IS-1877, Et trygt fødetilbud, 2010) omfatter krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling og kompetanse ved fødeinstitusjonene. Anbefalingene i veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med ledende fagfolk på området. Brukere, KS, fagmedisinske foreninger og fagforeninger har vært representert i en arbeidsgruppe, og Nasjonalt råd for fødselsomsorg har vært trukket inn i arbeidet. Med bakgrunn i entydige råd fra fagfolk i denne prosessen, fant Helsedirektoratet det ikke tilrådelig å støtte etablering eller fortsatt drift av eksisterende forsterkede fødestuer.