Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:383 (2011-2012)
Innlevert: 01.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 07.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor langt man er kommet med planene, og når vi kan få på plass et fengsel i Lødingen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justisdepartementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en samlet kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengslene og friomsorgskontorene.

I planen skal det vurderes hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke fremtidig kapasitetsbehov og legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.

Det skal også vurderes hvor enhetene bør lokaliseres med hensyn til bl.a. nærhetsprinsippet og innsattes hjemsted, og hvor store enhetene bør være for å sikre et godt innhold i straffegjennomføringen. I tillegg skal det gjøres en vurdering av enhetenes bygningsmessige tilstand og hvordan fengslene bør være utformet for å tilfredsstille kravene til moderne straffegjennomføring.

Strukturen i Kriminalomsorgen region nord, herunder Midtre Hålogaland, vil bli vurdert i arbeidet med planen.

I forbindelse med en vurdering av fengselskapasiteten i Midtre Hålogaland har Statsbygg gjennomført en utredning av et eventuelt fengselstilbud ved Nes fort. Dette er en mulighetsstudie som vurderer muligheten for ombygging av deler av Nes fort til fengselsformål og estimat på kostnadskonsekvenser i tilknytning til dette. Ny byggteknisk forskrift gjeldende fra 1. juli 2010 innebærer at en ombygging vil medføre store utgifter. Departementet har rapporten til vurdering og var i denne sammenheng på en befaring ved Nes fort 3. november i år. Etter befaringen har Statsbygg fått i oppdrag å lage en revidert mulighetsstudie som skal være klar på nyåret. Jeg vil komme tilbake til et eventuelt fengselstilbud ved Nes fort på egnet måte.