Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:385 (2011-2012)
Innlevert: 02.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 07.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Å øke den lovlige fartsgrensen på buss til minimum 90 km/t på egnede veistrekninger har gjentatte ganger vært tatt opp blant annet i 2010. Spørsmålet har også vært ute på høring og mange av høringsinstansene var svært positive. Siden har det vært stille og ingen har ingen hørt noe mer.
Vil statsråden nå sørge for at fartsgrensen på busser økes til 90 km/t på egnede strekninger i tråd med de fleste høringsinstansene, og når kan man forvente iverksettelse av vedtaket?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegdirektoratet hadde i 2003 på høring et forslag om høyere fartsgrense for buss. Forslaget ble den gang ikke innført fordi man la til grunn at økt fart ville gi mer forurensning og større risiko for alvorlige ulykker.

De siste årene har vi imidlertid fått flere vegstrekninger med god standard og den sikkerhetsmessige standarden for busser som blir brukt på disse strekningene, er god. Det er i tillegg både av framkommelighets- og miljøhensyn behov for å se på tiltak som kan gjøre kollektivtransport mer attraktivt for de reisende.

Jeg ba derfor Vegdirektoratet vurdere spørsmålet om høyere fartsgrense for buss på nytt. Vegdirektoratet har sett på relevant regelverk i andre europeiske land og har vurdert en eventuell økning av fartsgrense, både ut fra hensynet til sikkerhet, miljø og framkommelighet.

Jeg kan opplyse at Vegdirektoratet 30. november i år sendte på høring forslag om endring av trafikkreglene § 13 nr. 4 slik at buss klasse III kan kjøre 90 km/t på veger med slik tillatt hastighet. Buss klasse III er busser som utelukkende er innrettet med sitteplasser og hvor det er setebelter på alle disse plassene. Høringsfrist er satt til 28. februar 2012. Høringsinstansene blir i tillegg bedt om å vurdere en eventuell økning av fartsgrensen til 100 km/t for slike busser på strekninger med tillatt fart 100 km/t.