Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:389 (2011-2012)
Innlevert: 02.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 13.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil helseministeren sørge for at det psykiske helsetilbudet fortsatt blir prioritert i Vestre Viken helseforetak, i tråd med Soria Moria-erklæringen, og kan helseministeren gi garantier om at tilbudet ikke bygges ytterligere ned før et tilsvarende tilbud er bygget opp i kommunene i tråd med samhandlingsreformen?

Begrunnelse

Vestre Viken helseforetak har gjennomført omfattende kutt i tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser i 2011, og det er varslet ytterligere kutt i 2012. Dette gjøres tiltross for at psykiatrien i foretaket går i balanse mens somatikken har et høyt merforbruk. Psykiatrien blir igjen taperen og som det salderes med. For befolkningen i Asker og Bærum, som tilhører Blakstad sykehus, er det gjennomført omfattende kutt i tilbudet i 2011 på 14 mill. kr. og ytterligere 18. mill. kr i 2012, med en total reduksjon på 32 mill. kr. Det kuttes både i forebyggende lavterskeltilbud og sengeplasser for svært syke pasienter. I følge Asker og Bærums budstikke tirsdag 29. november skriver Vestre Vikens i sin risikoanalyse at " flere foretatte psykiaterkutt innebærer alvorlig risiko".
Mange av kuttene rammer spesielt ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år. Dette er ungdom med så alvorlige psykiske lidelser at poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig. Klinikk for psykisk helse og rus blir også rammet.
I flere år har det vært klare politiske føringer på at det psykiske helsearbeidet skal styrkes.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Departementet har gitt tydelige styringssignaler til de regionale helseforetakene om at psykisk helsevern skal prioriteres gjennom krav til blant annet reduserte ventetider, styrking av DPSene, herunder økt satsning på ambulante og oppsøkende tjenester samt reduksjon av tvang. Gjennom samhandlingsreformen legger regjeringen til rette for bedre helhet i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser, ved å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spisse spesialisthelsetjenestefunksjonene.

Jeg har fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF at det i Vestre Viken HF vil påløpe økte kostnader til pensjon og IKT i 2012, noe foretaket mener også psykisk helsevern og rusområdet må bære sin del av ansvaret for. Samtidig understrekes det at innsparingene ikke spesielt vil ramme tilbudet til barn og unge. Av et totalt innsparingskrav på 25 millioner kroner innen psykisk helsevern, er reduksjonen innenfor barn- og ungeområdet 2 millioner kroner. På rusområdet planlegges en reduksjon på 5 millioner kroner. Helse Sør-Øst understreker at budsjettforslaget ikke skal forringe kvaliteten på tilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Vestre Viken HF.

Omstillingen på rusområdet søkes løst gjennom reduserte gjestepasientkostnader samt øvrige tilpasninger innen avdelingen. Innenfor psykisk helsevern for barn og unge planlegges omgjøring av døgnpost på Bjerketun (Granum) fra 7- til 5-døgnspost. Dette vil gjennomføres samtidig med at en annen døgnpost på Bjerketun (Skogstua) omgjøres fra 5- til 7-døgnspost. Som ledd i omleggingen forutsettes det fleksibel bruk av døgnplassene på Bjerketun og eventuelt økt bruk av ambulant virksomhet for oppfølging av familier. Hvilke løsninger som til slutt blir gjeldende avgjøres i foretakets styremøte 21. desember.

Til slutt viser jeg til at styret i Vestre Viken har vedtatt, ved behandling av strategiplan for 2012 - 2025, å styrke akuttfunksjonen ved DPS, og at det skal vurderes å ta i bruk eventuelle ledige lokaler innen somatikk for å oppnå dette. Formålet er blant annet å redusere behovet for sykehusinnleggelser, hvilket er i tråd med departementets styringssignaler. Det er videre vedtatt at akuttfunksjoner, psykosebehandling, sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri skal integreres tettere med somatiske tjenester.

En viktig føring for samhandlingsreformen er at omstillinger i tjenestetilbud som berører kommunene ikke skal gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.

Jeg har tillit til at Vestre Viken vil tilby gode og tilgjengelige tjenester til rusmiddelavhengige og til barn og unge med psykiske lidelser også etter den planlagte

omleggingen. Departementet vil følge utviklingen nøye.