Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:401 (2011-2012)
Innlevert: 05.12.2011
Sendt: 06.12.2011
Besvart: 14.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det norske selskapet Norchip har utviklet en HPV-test som i dag brukes i en rekke land for på en best mulig måte å kunne forebygge livmorhalskreft. Denne testen har vært brukt ved noen norske sykehus siden 2005. I henhold til nye retningslinjer som er foreslått fra Helsedirektoratet knyttet til designtekniske krav så vil den norske testen utelukkes ifølge opplysninger fra produsent.
Kan statsråden redegjøre for de praktiske forhold i denne saken, og vil statsråden bidra til at Norchip sin test fortsatt kan brukes?

Begrunnelse

Det norske selskapet Norchip har utviklet en meget effektiv og god test for å kunne forebygge livmorhalskreft. Dette selskapet sysselsetter en rekke personer og har i tillegg mottatt støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet for å kunne utvikle dette produktet som nå brukes i en rekke land, og har også vært i bruk ved flere norske sykehus. Norge har en relativt sett lite farmasøytisk industri og dette er et område som det i fremtiden vil kunne være et betydelig potensial innen. Det er imidlertid slik at når en skal velge bruk av tester og behandlingsformer så må alltid utgangspunktet være hva som er det beste ut ifra pasientens behov for hjelp og oppfølgning. Det kan imidlertid av og til virke som om at kostnaden knyttet til preparatet og testene som brukes i stor grad styres av kostnaden i bruksøyeblikket og ikke godt nok tar innover seg de ulemper det måtte være for pasienten i det lange løp, og derigjennom også de langsiktige kostnadene. Denne kan synes å være tilfelle i denne saken og vil be statsråden redegjøre for hva som er den direkte begrunnelse for at gjør de endringer som det nå legges opp til vedrørende HPV-testing i sekundærscreeningen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Resultatene fra evalueringen forelå 8. desember 2011 i rapporten ”Sekundærscreening med HPV-tester i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.” Hovedkonklusjonen er at tester for humant papillomavirus (HPV) er et effektivt virkemiddel i forebygging av livmorhalskreft, men kvaliteten varierer mellom de HPV-testene som benyttes.

Ved å bruke HPV-test på kvinner med usikre funn fra celleprøven (primærscreening), blir en større andel kvinner med høy risiko for alvorlige celleforandringer anbefalt utredning. Om lag 1000 kvinner vil årlig utvikle alvorlige forstadier til livmorhalskreft før neste screening. Det er disse man kan fange opp gjennom gode HPV-tester i sekundærscreeningen.

I Norge er det siden 2005 blitt brukt fem ulike HPV-tester, der Hybrid Capture II, PreTect HPV-proofer (Norchips test) og Amplicor har vært mest brukt. Evalueringsrapporten, som bygger på resultater fra 15000 kvinner, dokumenterer i hvilken grad de ulike HPV-testene klarte å skille ut de kvinnene som utvikler alvorlige forstadier til kreft.

Amplicor og HybridCapture II fanget opp henholdsvis 97 og 93 prosent av kvinnene, mens PreTect HPV-proofer bare fanget opp 75 prosent i de tilfellene der HPV-testen var avgjørende. På bakgrunn av disse funnene konkluderer rapporten med at det bør brukes tester med bedre egenskaper enn PreTect HPV-Proofer i sekundærscreening mot livmorhalskreft.

Regjeringens mål er best mulig kvalitet i de helsetjenester som befolkningen tilbys. Så langt det er mulig må forebygging, utredning og behandling bygge på forskningsbasert kunnskap. Andre hensyn må underordnes dette. I det videre arbeid med å forebygge livmorhalskreft må resultatene fra Kreftregisterets evaluering tillegges avgjørende vekt.

Det viktigste for meg er at færrest mulig kvinner dør eller blir skadet av livmorhalskreft. Nye tall fra OECD viser heldigvis at Norge nå har verdens høyeste overlevelse for denne tilstanden. Jeg vil avslutningsvis vise til mitt svar på spørsmål nr 123 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Per Arne Olsen om evaluering av prøveprosjekt med HPV-test i sekundærscreening, der jeg kort redegjorde for formålet med Kreftregisterets evaluering.