Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:407 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 07.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Vil statsråden ta initiativ til en konstruktiv dialog med samferdselsministeren for å fremme gode og fremtidsrettede logistikkløsninger for Møre og Romsdal, der Ålesund havn ved behandling av regional transportplan, gis status som knutepunkthavn for Møre og Romsdal?

Begrunnelse

I regional transportplan for Midt-Norge gis det inntrykk av at det skal legges til rette for et logistikk-knutepunkt i Trondheim som skal betjene hele Midt-Norge. Ålesund Havn – landets nest største containerhavn, og Møre og Romsdal som tredje største eksportfylke av tradisjonelle varer der en stor del av eksporten går på sjø, nevnes ikke med ett ord i forslag til regional transportplan. Dette skaper nå stor uro i fylket, der ei effektiv Ålesund havn med en godt utviklet infrastruktur vil være et viktig og avgjørende bidrag for å styrke den fremtidige konkurranseevnen for næringslivet i regionen. Når en ser hvor varestrømmen går i dag, kan det ikke aksepteres at en viktig havn i en region i sterk utvikling ikke nevnes i regional transportplan. Dette skaper stor frykt for at Møre og Romsdal vil bli underlagt et eventuelt logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen, og at dette prioriteres på bekostning av Ålesund havn, - dagens knutepunkt for Sunnmøre og Romsdal. Både Storting og Regjeringen har som mål at større deler av varetransporten skal over fra veg til sjø og bane. Ålesund havn vil være svært viktig for å nå dette målet.
Undertegnede har fremmet en interpellasjon i Stortinget vedrørende fremtidig infrastruktur i Møre og Romsdal, der Ålesund havn vil være en stor og viktig del av debatten. Jeg håper at statsråd for fiskeri- og kyst kan gå i dialog med samferdselsministeren, og bli enig om hvordan en i fellesskap kan sikre Ålesund havn som en fremtidig knutepunkthavn for Møre og Romsdal. En ny havn i Trondheim kan bidra positivt til å styrke sjøverts transport i tråd med Storting og regjeringen sine intensjoner, men det kan overhode ikke aksepteres at den prioriteres på bekostning av Ålesund og Møre og Romsdal i kampen om midler til regional utvikling.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Formålet med transportpolitikken er å tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Det er forventet at transporten vil øke i de neste årene, og analysene viser at veksten vil bli større på veg enn på sjø. Dette skaper utfordringer for vegsektoren når det gjelder kapasitet, slitasje og sikkerhet. Regjeringen vil derfor styrke maritim transport og stimulere til overføring av gods fra vei til sjø. Havnene spiller her en avgjørende rolle, og de må fungere som effektive terminaler i dør-til-dør logistikkjeder. På denne bakgrunnen blir samspillet mellom de ulike transportformer helt avgjørende.

Regjeringens transportpolitikk er presentert i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, og fulgt opp gjennom de årlige budsjettene. Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har hovedansvaret for å utarbeide Nasjonal transportplan, og departementene har en tett og god dialog om arbeidet. Funksjonelle logistikkløsninger for hele landet, og med dette velfungerende havner med god tilknytning til farleiene på sjøen og det landbaserte transportsystemet, er et viktig og sentralt tema i arbeidet. Som en del av arbeidet med transportplanen har vi også utstrakt kontakt med ulike direktorat, bransje- og interesseorganisasjoner, og lokale og regionale myndigheter.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det foretatt en gjennomgang av havnestrukturen, og det er gitt en oversikt over stamnetthavner og sjøverts og landverts infrastruktur i figur 10.1 og 10.2 i nevnte melding. Fiskeri- og kystdepartementet har i tillegg, med hjemmel i havne- og farvannsloven § 46, utpekt 5 av de 32 stamnetthavnene som særlig viktige for å utvikle effektiv sjøtransport av personer og gods. Dette er Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø. Havnestrukturen består etter dette av utpekte havner, stamnetthavner og øvrige havner.

Alle stamnetthavnene, herunder også de utpekte havnene, skal være tilknyttet stamnettet til sjøs og ha riksvegtilknytning. Dette betyr at staten har ansvaret for farleiene og vegene til disse havnene. Stamnettet til sjøs legges til grunn for de farleisutbedringene som regjeringen foreslår prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019. Ålesund havn er blant stamnetthavnene.

Det vil være markedet (vareeiere og transporttilbydere) som ut i fra økonomiske og bedriftsmessige vurderinger velger hvilke havner som anløpes, og således avgjør hvilke havner som er sentrale i det norske transportsystemet. Stamnetthavner og prioritering av farleistiltak og vegtilknytning er samtidig virkemidler som bygger opp under de viktigste havnene, og som gir signal om hvor regjeringen mener det vil være hensiktsmessig å bruke ressurser. Fiskeri- og kystdepartementet vil følge utviklingen i trafikkmønsteret nøye med tanke på tiltak i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan.

Nasjonal transportplan 2014-2023 skal etter planen fremlegges for Stortinget våren 2013. Regjeringen vil også i kommende transportplan legge vekt på å utvikle effektive havner og styrke sjøtransporten som en del av logistikkjedene som går dør-til-dør.