Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:420 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for selvforsyningsgraden generelt og spesielt selvforsyningsgraden innen fisk og sjømat?

Begrunnelse

Det har i løpet av 2011 vært satt fokus på selvforsyningsgraden i Norge på matvarer i forhold til matproduksjon.
Ifølge fiskeri- og havbruksnæringen og Statistisk Sentralbyrå viser tall at Norge eksporterer fisk og sjømat for nærmere 54 mrd kroner i året eller samlet eksportkvantum på i overkant av 2,7 millioner tonn, noe som tilsvarer om lag 38 millioner fiskemåltid daglig.
At Norge kan eksportere så mye innen en primærnæring skulle tilsi at vi var selvforsynt innen dette området.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I Meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken er selvforsyningsgrad omtalt i kap. 4.3.3.3 (s. 90–91). Begrepet ”selvforsyningsgrad” brukes for å beskrive den norskproduserte andelen av matvareforbruket i Norge for utvalgte varer. Beregningene av selvforsyningsgraden er hentet fra Helsedirektoratet sin årlige rapport: Utviklingen i norsk kosthold. Selvforsyningsgraden defineres her som andelen av engrosforbruket av matvarer (regnet på energibasis) som kommer fra norsk produksjon av mat. Selvforsyningsgraden regnes ut fra den faktiske fordeling av forbruket på norske og importerte produkter i det enkelte år, og kan ikke overstige 100 prosent.

Ifølge disse tallene var selvforsyningsgraden for fisk 85 prosent i 2010. Dette fordi 15 prosent av forbruket vårt dekkes av import fra andre land. Selvforsyningsgraden etter ovenstående definisjon tar ikke hensyn til eksport, og gir dermed ikke et fullstendig bilde av mulighetene for å dekke matvarebehovet med innenlandsk produksjon. Begrepet tar utgangspunkt i dagens matvaner, og tar dermed ikke med i betraktningen at disse vil endres i en krisesituasjon.

I meldingen omtales også ”dekningsgrad”, som tar hensyn til eksport. Denne ”lå i 2009 på 76 prosent, særlig på grunn av den store eksporten av fisk”.

Den totale produksjonen i norsk fiskeri- og havbruksnæringen var i 2010 på 3,7 mill tonn rund fisk (2,7 mill tonn villfanget fisk og 1 mill tonn oppdrettsfisk). Videre har Eksportutvalget for fisk (EFF) beregnet at det produseres 38 millioner måltider sjømat i Norge hver dag, året rundt. EFF sitt regnestykke er gjennomført med basis i 2,67 mill tonn eksportert sjømat og 0,11 mill tonn sjømatkonsum i Norge i 2010. Disse tallene er av ulike årsaker ikke sammenlignbare med produksjonstallet for rund fisk på 3,7 mill tonn som nevnt over. På grunnlag av EFF sitt regnestykke kan vi allikevel i teorien forsyne en befolkning på 133 millioner mennesker med fisk dersom det antas at hver person spiser 2 sjømatmåltider per uke.