Skriftlig spørsmål fra Jacob Nødseth (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:424 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 22.12.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Jacob Nødseth (H)

Spørsmål

Jacob Nødseth (H): Om lag en tredjedel av petroleumsaktiviteten på norsk kontinentalsokkel finner sted utenfor kysten av Sogn og Fjordane. Likevel skjer bare knappe tre prosent av den petroleumsrelaterte verdiskapingen på land i fylket.
Hva vil statsråden gjøre for å legge til rette for at mer av verdiskapingen på sokkelen skal gi ringvirkninger lokalt?

Begrunnelse

Statoil legger til grunn at eventuell olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen vil medføre at lokalsamfunnene får en betydelig del av arbeidsplassene knyttet til utvinningen. Den samme forutsetningen bør gjelde også i andre deler av landet.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Olje- og gassvirksomheten i Norge har siden begynnelsen, for mer enn 40 år siden, skapt verdier for rundt 9000 milliarder kroner. Arbeidsplasser og ringvirkninger på land har blitt skapt. I følge Statistisk Sentralbyrå har om lag 65.000 personer i dag sin arbeidsplass direkte knyttet til eller relatert til olje- og gassnæringen. I tillegg kommer leveranser som er spesialtilpasset olje- og gassvirksomheten fra en rekke andre bedrifter. Over 200.000 arbeidsplasser i Norge kan direkte eller indirekte knyttes til etterspørselen fra petroleumsvirksomheten på sokkelen. Leting, utbyggingen, drift og produksjon har ført til etablering av arbeidsplasser over hele landet. 421 av landets 430 kommuner har minst én innbygger sysselsatt i direkte tilknytning til petroleumsvirksomheten.

Det er et mål for regjeringens petroleumspolitikk å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Dette vil gi grunnlag for regionale ringvirkninger også framover ved at det skaper etterspørsel etter varer og tjenester som igjen gir muligheter for videreutvikling og etablering av lønnsomme, konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser på fastlandet. Et viktig premiss for å oppnå gode ringvirkninger er at lokalt og regionalt næringsliv utnytter de kommersielle mulighetene som en utbygging i nærområdet gir. Det er viktig for regjeringen at verdiene et prosjekt på sokkelen skaper også framover i stor grad tilfaller fellesskapet i form av skatter og avgifter slik at de finansierer vår velferd.

Det er i stor grad opp til lokale bedrifter og myndigheter og gjøre seg konkurransedyktig i forhold til de forretningsmuligheter etterspørselen fra petroleumsvirksomheten genererer. Operatørselskapene har en viktig rolle i det å legge til rette for at lokalt og regionalt næringsliv kan delta i konkurransen om å levere varer og tjenester. Erfaringene fra norsk sokkel viser at store ringvirkninger er skapt, videre at nye større utbygginger gir betydelige ringvirkninger lokalt og regionalt. Regjeringens politikk på dette området er nærmere beskrevet i Meld St 28 (2010-2011), En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten.

I meldingen presenteres også regjeringen andre tiltak for å opprettholde en slagkraftig petroleumsindustri i Norge over tid, herunder sikre norsk olje- og gassindustris internasjonale markedsadgang, bidra til at norskbaserte virksomheter vinner kontrakter også utenfor Norge, sikre petroleumsforskningen gode vilkår og bidra til å styrke rekrutteringen til naturvitenskapelige og teknologiske fag slik at arbeidskraft til næringen kan sikres.

Gjennom denne politikken legger regjeringen til rette for å sikre langsiktige, lønnsomme arbeidsplasser knyttet til petroleumsvirksomheten over hele landet.