Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:426 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det vises til Meld. St. 7 (2011–2012) Melding til Stortinget om nordområdene - Visjon og virkemidler, samt til Stortingsflertallets vedtak i juni 2008 om nedleggelse av Olavsvern. Ubåtbasen Olavsvern i Tromsø ble nedlagt i 2009, men er ikke solgt, eller tatt i bruk til andre formål, og det er heller ikke tatt noen avgjørelser om videre bruk.
Hva tenker regjeringen rundt framtidens bruk av Olavsvern i Tromsø, sett i lys av nordområdesatsingen?

Begrunnelse

Kristelig Folkeparti er enig med regjeringen i at Norges geopolitiske plassering og strategiske ressursinteresser gjør at vi står overfor økende utfordringer i våre nærområder. Derfor etterlyste KrF i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag om å legge ned Olavsvern ytterligere vurderinger rundt konsekvensene av en nedleggelse når det gjelder behov for støtte fra NATO og den samfunnsmessige beredskap generelt. KrF ga uttrykk for at det å hevde økt strategisk betydning og tilstedeværelse i nordområdene og samtidig legge ned Olavsvern som base for Sjøforsvaret var svært vanskelig å forstå. Sett i lys av den videre utviklingen i nordområdene, vil det være interessant å høre regjeringens syn på den videre bruk av Olavsvern.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 9. desember 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten om fremtidig bruk av Olavsvern i Tromsø, sett i lys av regjeringens nordområdesatsing.

Forsvarsdepartementet anser det positivt dersom Olavsvern kan benyttes til annen verdiskapende aktivitet for å styrke den videre utviklingen i nord. Avhendingen av Olavsvern gjennomføres i samsvar med instruks om avhending av statlig eiendom m.v. (Avhendingsinstruksen)som innebærer at det før avhending finner sted, skal avklares om det foreligger andre statlige behov for eiendommen. I forkant av avhendingsprosessen har det i samarbeid med aktuelle departementer vært gjennomført et arbeid for å kartlegge hvorvidt andre statlige etater ville kunne utnytte arealene på Olavsvern med sikte på å oppnå driftsmessig synergi av å samlokalisere ulike virksomheter. Dette arbeidet førte ikke frem.

Fylkeskommuner og kommuner er, ved avhending av statlig eiendom som forvaltes av forsvarssektoren, gitt forkjøpsrett til verditakst, basert på markedspris. Forsvarsbygg (FB) har lang erfaring i å håndtere denne type saker og gjennomfører nå avhendingsprosessen i nært samarbeid med Tromsø kommune. Kommunen vil opprette en prosjektgruppe som skal utrede organisasjons- og finansieringsmodeller og identifisere mulige samarbeidspartnere med sikte på et offentlig-privat samarbeid omkring overtakelse av Olavsvern. FB og Tromsø kommune vil i fellesskap søke kommer frem til en tidsfrist for eventuelt å utløse kommunal forkjøpsrett knyttet til salget av Olavsvern.

Dersom forkjøpsretten ikke blir benyttet, vil eiendommen bli avhendet i det åpne marked. Det vil i så fall være opp til ny eier å realisere eiendommens potensial. Den pågående prosessen og gjeldende regelverk på dette området bør kunne sikre at Olavsvern uansett blir ivaretatt på en god måte, også til beste for lokalsamfunnet.