Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:431 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener finansministeren at det amerikanske selskapet Wal-Mart Stores Inc. er mer uetisk enn det kinesiske selskapet PetroChina Co. Ltd., eller har finansdepartementet kommet på bedre tanker og nå vil tillate Statens pensjonsfond utland å investere i amerikanske Wal-Mart?

Begrunnelse

Finansdepartementet har besluttet å ikke følge Etikkrådets tilrådning om å utelukke PetroChina fra Statens pensjonsfond utland sitt investeringsunivers.
PetroChina er et datterselskap av China National Corporation (CNPC). CNPC er 100 % statseid, og eier 87 % av PetroChina.
Begrunnelsen til Etikkrådet var at det er uakseptabel risiko for medvirkning til pågående og fremtidige menneskerettighetsbrudd i Burma (Myanmar). Dette p.g.a. et annet datterselskap av morselskapet (og statlige) CNPC, Southeast Asia Crude Pipeline Company, foretar utbygging av rørledninger i bl.a. samarbeid med det statlige, burmesiske Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).
Likevel er det med undring at finansdepartementet på tydeligvis denne måten forskjellsbehandler selskaper. Med tanke på at finansdepartementet tidligere har utelukket Wal-Mart fra Statens pensjonsfond utland. Basert på tilsvarende tilrådninger fra Etikkrådet.
Da var også begrunnelsen til Etikkrådet brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter. Rådets vurderinger omfattet Wal-Marts virksomheter i USA og Canada, samt til Wal-Marts leverandører i Nicaragua, El Salvador, Honduras, Lesotho, Kenya, Uganda, Namibia, Malawi, Madagaskar, Swaziland, Indonesia og Kina.
Da finansdepartementet den gang besluttet å utelukke Wal-Mart, var man i kontakt med Norges Bank om mulighetene for bruk av eierskapsutøvelse som virkemiddel overfor Wal-Mart. Norges Bank skrev da bl.a. til Finansdepartementet at de gjerne ville drive eierskapsutøvelse overfor Wal-Mart, og at bankens eierskapsutøvelse "kan være med på påvirke Wal-Mart i positiv retning, og samtidig få kommunisert viktige etiske hensyn og prinsipper ikke bare til Wal-Mart, men også til andre selskaper med lignende virksomhet, så vel som andre investorer." I brevet står det også at det i dag

"...finner sted prosesser i forhold til etiske og sosiale forhold i Wal-Mart, og at Norges Bank vil kunne ta del i flere av disse prosessene.".

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Departementet gjør en konkret vurdering av hver tilrådning fra Etikkrådet. Når et selskap utelukkes fra investeringsuniverset er det fordi departementet slutter seg til Etikkrådets vurdering av at selskapets virksomhet er i strid med kriteriene i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers, slik tilfellet var med Wal-Mart.

Det er viktige prinsipielle forskjeller mellom de to sakene om Wal-Mart og PetroChina. I Wal-Mart-saken var grunnlaget for utelukkelsen forhold som fant sted i selskapet som SPU var eier i og i dette selskapets leverandørkjede. I PetroChina-saken var forholdene som dannet grunnlag for tilrådningen om utelukkelse ikke knyttet til selskapet der SPU eier andeler, men et annet datterselskap av PetroChinas morselskap.

Departementets utgangspunkt for vurderingen av om et selskap kan sies å medvirke til grovt uetiske handlinger eller unnlatelser i retningslinjenes forstand er hvorvidt selskapet selv eller gjennom kontrollerende posisjoner, er involvert i den uetiske virksomheten. Dette betyr at morselskaper normalt vil anses ansvarlige for hva datterselskaper gjør, mens datterselskaper normalt ikke vil anses ansvarlige for hva morselskaper gjør. I brev av 7. desember til Etikkrådet har departementet uttalt at det ved praktiseringen av de etiske retningslinjene må legges en høy terskel til grunn for å identifisere et datterselskap med handlinger foretatt av morselskapet. Vurderingen må foretas konkret i det enkelte tilfellet. I dette tilfellet fant ikke departementet at PetroChinas tilknytning til CNPC er av en slik art at de to selskapene i praksis bør vurderes som ett.

Slik jeg ser det er det ikke grunnlag for å trekke slike sammenligninger mellom de to sakene som representanten Rytman synes å gjøre i begrunnelsen for sitt spørsmål.