Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:436 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med Statskog SF sine planer for arronderingssalg av ca. 500 000 dekar skog, kan statsråden redegjøre for hvorfor det skal ta så lang tid for å få avhendet skogeiendommer som skal selges i henhold til vedtatte planer, og om ikke landets ulike regioner kan iverksette salgsprosesser samtidig uavhengig av hverandre?

Begrunnelse

I Bondebladet 8. september 2011 signaliserte Statskog SF salgsstart for 500 000 dekar skog over hele landet.
Nationen 29. oktober 2010 hadde en oversikt over Statskog SF sine eiendommer i Sør-Trøndelag og på Østlandet.
Ifølge Nationen forvalter Statskog SF nærmere 5 millioner dekar produktiv skog etter oppkjøpet av Borregaard skoger høsten 2010.
Ifølge Statskog SF sine egne nettsider er det i første salgsrunde gjennomført salg av 50 699 dekar.
Det vises til statsrådens svar på spørsmål, dokument 15:34 (2011-2012) hvor en legger opp til at salget av eiendommer på Sørlandet, Vestlandet, Nordland og Troms gjennomføres innen 2014, mens salget på Østlandet og i Midt-Norge gjennomføres innen 2017.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg registrerer at representanten Bredvold er utålmodig med hensyn til Statskogs arronderingssalg, ettersom han på nytt spør om hvorfor det tar så lang tid å få avhendet skogeiendommer i henhold til vedtatte planer.

I henhold til kriteriene og opplegget for Statskog SFs arronderingssalg som ble vedtatt i ekstraordinært foretaksmøte i Statskog SF 27. mai i år, skal det selges eiendommer over hele landet etter kriterier og en tidsplan som gjør det mulig å effektivisere Statskog SFs skogsdrift og bidra til å styrke foretakets økonomi.

Salget startet i september 2011, og det er allerede solgt eiendommer i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Buskerud, Oppland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms. Det ligger for tiden en eiendom ute for salg i Sør-Trøndelag. Det vil bli lagt ut nye eiendommer for salg i mai og september 2012. Statskog har valgt å legge ut eiendommene for salg på tidspunkter der det er mulig for kjøpere å befare eiendommene på barmark. I 2012 vil det også bli lagt ut eiendommer for salg i Hedmark.

Det er knyttet et omfattende arbeid til gjennomføringen av salget, både med hensyn til utvelgelse, taksering, avklaring av rettigheter m.m. Dette, og kravet til at Statskog skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene, gjør at salget nødvendigvis må strekke seg over flere år. Det er Statskog som har ansvaret for gjennomføringen innenfor de rammene som er gitt gjennom kriteriene og opplegget for arronderingssalget.

I foretaksmøtets vedtak er det lagt opp til at salget av eiendommer på Sørlandet, Vestlandet, Nordland og Troms gjennomføres innen 2014, mens salget på Østlandet og i Midt-Norge gjennomføres innen 2017. Salget i de ulike regionene skjer uavhengig av hverandre.

Det er omfanget av salget på Østlandet og i Midt-Norge som gjør at salget vil ta lengst tid i disse områdene. Vurderingene av hva som gir arronderingsmessige fordeler for Statskog SF tar også lenger tid i Hedmark enn i de øvrige fylkene.