Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:437 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 19.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kan statsråden redegjøre for om det opereres med to ulike aldersgrenser for yrkesmessig kjøring med henholdsvis turbuss og rutebuss, og vil det i nærmeste fremtid skje en endring i alderskravet i forhold til dagens regelverk?

Begrunnelse

Ifølge Statens vegvesen sitt høringsutkast for implementering av tredje førerkortdirektiv (2006/126/EF) i norsk rett, fremkommer det et aldersskille for yrkesmessig kjøring i henhold til Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) for buss klasse D for henholdsvis de som gjennomfører komprimert grunnutdanning (140 timer) med en aldersgrense på 23 år og for de som gjennomfører en fullstendig grunnutdanning (280 timer) med en aldersgrense på 21 år.
Bussnæringen i Norge har blant annet utfordringer knyttet til nyrekruttering og ulike krav til aldersgrense ut i fra utdanning gir ikke de nødvendige forutsigbare rammer næringen etterspør.
Ifølge høringsutkastet er direktivet planlagt iverksatt 19. januar 2013.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Alderskravet for å kjøre tur- eller rutebuss (klasse D) er i dag 21 år. Det er en forutsetning etter yrkessjåførforskriften at vedkommende har gjennomført en grunnut- danning med en varighet på minst 280 timer. Dersom sjåføren har fylt 23 år er det tilstrekkelig med en grunnutdanning på minst 140 timer. Sjåfører som har fylt 21 år og har gjennomført komprimert grunnutdanning (140 timer) kan kjøre buss i rute begrenset til 50 km.

Etter dagens regelverk er alderskravet 21 år for å kjøre buss også utenfor næring. Førerkortdirektivet (direktiv 2006/106/EF), som gjennomføres i norsk regelverk fra 19. januar 2013, vil medføre at alderskravet for å kjøre buss utenfor næring blir hevet til 24 år. Det vil ellers i forbindelse med gjennomføringen av direktivet, ikke bli endringer i forhold til nåværende aldersbestemmelser i yrkessjåførforskriften.

Det opereres således ikke med ulike alderskrav for yrkesmessig kjøring med henholdsvis turbuss og rutebuss, men det vil bli ulike alderskrav for henholdsvis kjøring med buss i og utenfor næring fra 2013.

Jeg kan avslutningsvis opplyse at yrkessjåførdirektivet (direktiv 2003/59/EF) åpner for at aldersgrensen for kjøring med buss i yrkessammenheng kan senkes til 18 år på eget territorium og i rute under 50 km. Jeg har tidligere bedt Vegdirektoratet utrede dette nærmere, herunder etablere et forsøksprosjekt om lavere aldersgrense for bussjåfører ved Sauda videregående skole og eventuelt andre videregående skoler med landlinjer. Direktoratet vil om kort tid komme med en redegjørelse hvor endringer i aldersgrenser samt de rekrutteringsproblemene næringen anses å ha, blir drøftet.