Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:445 (2011-2012)
Innlevert: 09.12.2011
Sendt: 12.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Kan statsråden gi en oversikt over hvilke kommuner det er som ikke oppfyller tilsynskravet for barnevernsbarn?

Begrunnelse

Høyre vil styrke barns rettigheter og innflytelse gjennom økt medvirkning, samt bedre informasjon og saksbehandlingsrutiner. I dag ser vi at alt for mange barn i barnevernet ikke får det tilsynet de har krav på. Høyre ønsker også at barna skal få være med på å velge sin egen tilsynsfører. Høyre mener vi må sette barna i sentrum, og spille på alle gode krefter, både offentlige og private, for å sikre at barns rett til tilsyn blir ivaretatt. Det anslås at 37 % av barn ikke får det tilsynet de har krav på.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Et velfungerende tilsyn er nødvendig for at utsatte barns behov og rettssikkerhet ivaretas i barnevernet. Alle barn under 18 år som er plassert i fosterhjem skal ha tilsynsfører. Gjennom tilsynsførerordningen får det enkelte barn oppnevnt en person som får spesielt ansvar for å kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet, og som kan bistå barnet dersom det oppstår problemer. Tilsynsføreren skal besøke barnet minst fire ganger i løpet av året. I særlige tilfeller kan antall tilsynsbesøk reduseres til to ganger i året.

Gjennom fylkesmennenes rapporteringer er jeg kjent med at en del fosterbarn ikke får oppnevnt tilsynsfører, og at antall tilsynsbesøk i henhold til loven i mange tilfeller ikke oppfylles. Departementet påpekte dette i et brev til alle landets kommuner i desember i fjor. Kommunenes lovpålagte oppgaver med å oppnevne tilsynsfører til barn i fosterhjem ble presisert i brevet. Departementet og Kommunenes Sentralforbund (KS) inngikk nylig en ny samarbeidsavtale om utvikling av barnevernsområdet. Som ledd i departementets oppfølging av denne avtalen er det berammet et møte med KS før jul der tilsynsførerordningen blant annet skal tas opp. Kommunenes oppfølging og tilsyn med fosterhjemmene er videre et fokusområde for fylkesmennenes tilsyn med det kommunale barnevernet.

Vedlagt følger en tabell som viser den enkelte kommunes oppfyllelse av lovkrav knyttet til tilsyn med barn i fosterhjem per første halvår 2011. Tabellen viser antall barn som kommunen har tilsynsansvar for og andel av disse som har fått oppnevnt tilsynsfører. I tillegg viser tabellene antall fosterbarn som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år og hvor mange av disse som har fått oppfylt det antall tilsynsbesøk som de har krav på. De kommuner som har tre eller færre barn som de har tilsynsansvar for, er streket ut av hensyn til personvernet til dem det gjelder.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegg:

http://www.stortinget.no/dok15-201112-445-vedlegg

Lenke til vedlegg