Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:474 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Samferdselsministeren har i brev til Askøy Kommune nylig fastholdt sin vurdering av behandlingspremissene for Askøypakken. Her begrunnes avgjørelsen om å stille behandlingen i bero, med påvente av utfallet av KVU/KS1 for transportsystemet i Bergensområdet. Dette er neppe relevant begrunnelse for prosjektene som inngår i Askøypakken, siden finansieringen av denne pakken må bli et eget anliggende.
Vil statsråden revurdere sin avgjørelse slik at man kan få fortgang i dette viktige arbeidet for Askøy?

Begrunnelse

Askøypakken inneholder foruten 10 veiprosjekter, en tung satsing på viktige kollektivtiltak, slik at man kan dempe trafikkveksten på veiene og stimulere trafikantene til å større grad benytte kollektivtransport. Dette viktige arbeidet for Askøy kommune har stoppet helt opp, fordi Statens vegvesen mener at dette må sees i sammenheng med KVU/KS1 for transportsystemet i Bergensområdet. Både fra Bergen og omliggende kommuner er det klinkende klart uttalt at det ikke kan skje noen form for kryssfinansiering av prosjektene knyttet til denne KVU rapporten. Denne må derfor sees på som en overordnet regional plan, hvor de enkelte prosjekt og lokale pakker har sin egen finansiering, etter ønske og vedtak lokalt/regionalt. Det tilligger ikke Statens vegvesen hverken å bestemme eller søke om bompengeprosjekt/pakker. Pakkene må derfor behandles separat og etter ønske fra lokale/regionale myndigheter når vedtak i disse organ foreligger. Det gjør det i dette tilfellet, og pakkens innhold er forlengst avklart med Statens vegvesen. Statsråden burde ta imot slike initiativ med åpne armer og sørge for raskest mulig behandling. I denne saken skjer det motsatte. Det er helt uforståelig og neppe egnet til å fremme den lokale vilje til medfinansiering som statsråden er så avhengig av og ofte trekker fram.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til at det i noe tid har vært arbeidet lokalt med en bompengesøknad for en Askøypakke. Investeringskostnadene i opplegget som har vært skissert har vært en del høyere enn grensen for konseptvalgutredning (KVU)/ekstern kvalitetssikring (KS1). Statens vegvesen har behandlet Askøypakken som en del av konseptvalgutredningen for transportsystemet i Bergensområdet. Bakgrunnen har vært å sikre god samordning samtidig som det ikke brukes større ressurser og mer tid enn nødvendig. Et alternativ ville være å utarbeide en egen KVU for Askøypakken. Askøy kommune ved Askøyveiene AS har søkt om fritak for utarbeidelse av KVU.

Konklusjonene i konseptvalgutredningen for transportsystemet i Bergensområdet leder fram til en anbefalt strategi som bl.a. omfatter utarbeidelse av en regionpakke med felles finansiering og organisering. Statens vegvesen har tilrådd at videre behandling av KVU-en med tilhørende KS1 gjennomføres før Samferdselsdepartementet tar endelig stilling til om en egen Askøypakke bør fremmes. Videre har Statens vegvesen tilrådd at etatens behandling av bompengesøknaden fra Askøy kommune stilles i bero inntil det foreligger en avklaring mht. utfallet av kvalitetssikringen.

Samferdselsdepartementet har sluttet seg til tilrådingen fra Statens vegvesen. Departementet vil komme tilbake med en avklaring så snart Regjeringen har behandlet konseptvalgutredningen for transportsystemet i Bergensområdet på bakgrunn av gjennomført ekstern kvalitetssikring.