Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:481 (2011-2012)
Innlevert: 14.12.2011
Sendt: 15.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Ifølge artikkelen "Støtter kullavgift" i DN 12.12.11, er statsminister Stoltenberg for innføringen av en karbonskatt i Australia fra 01.07.12.
Hvilke miljø-, CO2- eller andre avgifter er pålagt utvinning og/eller salg av svalbardkull, og er miljøavgiftene pålagt Svalbard kull høyere eller lavere (målt pr CO2-enhet) enn norsk petroleumsvirksomhet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Norge støtter en ambisiøs global klimapolitikk. Internasjonal prising av CO2-utslipp er nødvendig for å gi forurenseren et økonomisk motiv til å velge klimavennlige alternativer. Det er grunnen til at Regjeringen ser positivt på at Australia vil innføre en pris på utslipp fra 1. juli 2012.

Klimagassutslippet på Svalbard inngår i Norges klimagassregnskap og er omfattet av FNs klimakonvensjon og våre Kyoto-forpliktelser. Det betyr at utslippene fra Svalbard også har en pris for Norge. Eventuelle økte utslipp på Svalbard må motsvares av reduserte utslipp nasjonalt eller kjøp av klimakvoter.

Klimagassutslippene på Svalbard er ikke omfattet av det europeiske kvotesystemet. Det skyldes at Svalbard ikke er en del av EØS-avtalen.

Utslippet på Svalbard er ikke ilagt CO2-avgift. Etter lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard, ilegges en avgift på kull som eksporteres fra Svalbard. Loven må ses i sammenheng med Svalbardtraktaten, som hjemler adgang til å pålegge eksportavgift på utførsel av mineraler. Avgiften på kull som eksporteres fra Svalbard, er derfor ikke miljøbegrunnet.

Etter stortingsvedtak 30. november 2011 om avgift av kull som blir utført fra Svalbard for budsjetterminen 2012, skal det svares avgift med 1 pst. av verdien av de første 100 000 tonn, og deretter etter satser fallende med 0,1 pst. av verdien for hvert ytterligere 100 000 tonn, jf. Innst. 17 S (2011-2012).

All forurensning på Svalbard reguleres gjennom Svalbardmiljøloven, også klimagassutslipp.