Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:486 (2011-2012)
Innlevert: 15.12.2011
Sendt: 15.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av justisminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden det faktum at det også etter at det er forutsatt at endringer i lensmannsdistriktsstrukturen ikke skal skje uten at kommunene er hørt, rent faktisk foregår slike endringer uten at kommunene involveres?

Begrunnelse

Også etter at det er forutsatt at endringer i lensmannsdistriktsstrukturen ikke skal skje uten at kommunene er hørt, opplyser flere kommuner at strukturen endres ved at innholdet i lensmannskontorene, oppmøtested for ansatte, samt ansvarsforhold som gjelder personell, budsjett osv flyttes. Dette innebærer i realiteten at man flere steder sitter igjen med en enkelt lensmann som sitter alene på et kontor uten portefølje.
Flere uttrykker bekymring for at det foregår en strukturendring i forhold til lensmannsrollen som ikke synes være basert på Stortingets enstemmige tilslutning til prinsippene i politirollemeldingen, og som ikke involverer kommunene som forutsatt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Grensereguleringer, også når det gjelder politistasjons- og lensmannsdistrikter, er i hvert enkelt tilfelle en sak for Regjeringen, som ovenfor Kongen i statsråd innstiller på endringer i distriktsgrensene. Regjeringens politiske plattform ligger til grunn for våre prioriteringer og tiltak både når det gjelder forslag til grenseendringer, etablering av driftsenheter, regionordninger eller andre tiltak som berører lokalsamfunnet.

Politidirektoratet har det utøvende ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorganer. For å utnytte ressursene best mulig og gi publikum en bedre polititjeneste har Politidirektoratet fått fullmakt til å etablere driftsenheter i politidistriktene. Etablering av driftsenheter skal skje i nært samarbeid med de berørte kommuner og de tilsattes fagorganisasjoner. Departementet holdes orientert gjennom styringsdialogen og årsrapporten.

Ved etablering av driftsenheter blir det ingen endringer i grenser eller utadrettede oppgaver for lensmannskontorene. Lensmannskontorene består og ivaretar de samme politimessige oppgaver og namsmannsfunksjoner som før. Endringen er en effektivisering av den interne/administrative organiseringen av budsjett- og personalansvar, virksomhetsplanlegging og ressursdisponering.

Politimesteren i det enkelte distrikt har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i politidistriktet, og han vurderer hvordan ressursene skal benyttes for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste. Jeg vil i denne forbindelse fremheve politirådet som et viktig samarbeidsforum, både når det gjelder politiets prioriteringer, organisering og lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.