Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:491 (2011-2012)
Innlevert: 15.12.2011
Sendt: 16.12.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 04.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Den norske lastebilnæringen sliter både økonomisk og på annen måte. Konkurransen er tøff og mange klarer ikke å få positive resultater. Noe av dette skyldes konkurransen med utenlandske vogntog som har oppdrag i Norge, men som kanskje ikke bryr seg så mye om norske lover og regler.
Hva vil statsråden gjøre for at norske lover og regler håndheves både av norsk og utenlandske transportører?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kontrollvirksomheten langs veg skal ivareta trafikksikkerheten og hensynet til likebehandling og like konkurransevilkår.

Jeg vil understreke at norske og utenlandske transportører skal behandles likt ved kontroll – dette er et grunnleggende prinsipp. En praksis hvor utenlandske transportører blir underlagt et gjennomgående strengere kontrollregime enn norske transportører vil være diskriminerende og virke konkurransevridende til norske transportørers fordel. Dette vil være i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser. For å sikre at norske og utenlandske transportører forholder seg til norsk regelverk, vil alle transportører være gjenstand for de samme undersøkelsene og den samme oppfølgingen ved kontroll langs veg, uavhengig av nasjonalitet.

Når det gjelder de trafikksikkerhets- og fremkommelighetmessige aspektene av at både norske og utenlandske transportører overholder regelverket, vil jeg spesielt vise til vegvesenets “Prosjekt vinterpakke”. Prosjektet skal sikre at alle vogntog har tilstrekkelig veggrep vinterstid, og innebærer tiltak som skjerpede krav til dekk og kjetting, et forsterket informasjonsopplegg til utenlandske tungbilførere og innføring av en ny hjemmel for fjerning og forvaring av kjøretøy for Statens vegvesen i vegtrafikkloven § 37b. Statens vegvesen skal som et ledd i prosjektet gjennomføre mer målrettede kontroller, og planlegge kontrollvirksomheten etter aktuelle vær- og føreforhold og kritiske vegstrekninger, samt ha et særlig fokus på kjøretøy som ikke er egnet til å kjøre på vinter på grunn av dårlige dekk, manglende kjettinger eller andre forhold.

Når det gjelder håndhevingen av regelverk som skal ivareta like konkurransevilkår for norske og utenlandske transportører, vil jeg bemerke at Statens vegvesen følger opp sin plikt til å føre kontroll med kabotasjevirksomhet. Slik kontroll utføres som ledd i ordinær dokumentkontroll der det er aktuelt. Blir det avdekket ulovlig kabotasje under en kontroll, kan det ilegges bruksforbud i medhold av yrkestransportlova § 40, jf. § 41, noe som innebærer at det blir krevd avlasting på stedet. I tillegg vil overtredelsen anmeldes til politiet. Politiet har for øvrig samme kontrollkompetansen etter yrkestransportlova som Statens vegvesen, og kontrollen foregår etter de samme retningslinjer.

Jeg vil også nevne at Statens vegvesen har fått i oppdrag å etablere en ordning med obligatorisk Autopass-brikke både for norske og utenlandske transportører, bl.a. for å sikre like konkurransevilkår for transportørene. En slik ordning skal sikre at betaling av vegavgift skjer på like vilkår for norske og utenlandske transportører.