Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:494 (2011-2012)
Innlevert: 15.12.2011
Sendt: 16.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Staten har et betydelig antall ansatte lokalisert i Oslo sentrum, noe som også innebærer at statlige virksomheter har et betydelig arealbehov til hensiktsmessige kontorlokaler m.m. Statlige virksomheter er også stadig på flyttefot, og inntrykket er at disse først og fremst ser etter nye lokaler i de sentrale sentrumsområdene.
Er statsråden enig i at statlige virksomheter bør kunne vurdere stor-Oslo som et egnet lokaliseringssted, spesielt på steder som kan tilby god kollektivdekning?

Begrunnelse

Oslos umiddelbare nærområde har mange gode lokaliseringsalternativer for Statlige virksomheter som f.eks. departementer, direktorater og tilsyn. Mange av de ansatte ved statlige arbeidsplasser bor allerede i disse områdene og de kan tilby svært god kollektivdekning til Oslo sentrum og ikke minst til Gardermoen. Ved at Staten flytter noe av sin virksomhet ut av Oslo sentrum vil man bidra til en økt vekst i Oslos nærområde, samt at man kan tilby stabile arbeidsplasser i områder som har få store kontorarbeidsplasser fra før. I tillegg kan man oppnå en gevinst ved at behovet for pendling inn til Oslo sentrum reduseres fordi pendlere kan få arbeidsplasser i sine boområder. Det er fortsatt mulighet for fortetting rundt sentrale kollektivknutepunkter rundt Oslo. Disse kan utbygges i en kombinasjon av bolig - og kontorarbeidsplasser, noe som vil styrke kollektivtrafikken betydelig og samtidig redusere pendling med bil.
Terrorhandlingene i Oslo tidligere i år viser også at man nå må tenke nytt i forhold til plassering av sentrale statlige institusjoner. At alle slike er samlet i noen få kvartaler bidrar til betydelige sikkerhetsmessige utfordringer.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Staten eier eller leier lokaler over hele landet. Gjennom Forsvarsbygg, Statsbygg, universitetene, helseforetakene og Entra Eiendom AS har staten et direkte eller indirekte eierskap til mer enn 13 mill. kvm. bygningsmasse. I tillegg er staten en stor leietaker i markedet.

Staten eier departementsbygningene som bør ligge i rimelig avstand fra Stortinget og derfor sentralt plassert i Oslo. Etter terroranslaget 22. juli i år gjøres det som kjent nye og grundige vurderinger av departementenes lokalisering. Arbeidet er ikke sluttført. Sikkerhetsmessige vurderinger vil veie tungt ved avgjørelsen av departementenes framtidige plassering.

Med unntak av departementene er det vanlig at øvrige statlige virksomheter leier lokaler i markedet. Avgjørelsen om leie av lokaler tas vanligvis av den enkelte virksomhet eller overordnet departement innenfor rammene av ordinært driftsbudsjett. Plassering av lokalene avgjøres ut fra virksomhetens egenart der det tas hensyn til pris, kvalitet, behov for publikumstilgang, offentlig transport, ansattes arbeidsreise, nærhet til samarbeidspartnere m.m.

Ut fra disse hensynene vil det være aktuelt for flere statlige etater å vurdere lokalisering i hele stor-Oslo. Jeg mener likevel at det ikke bør gis detaljerte styringssignaler utover at det forutsettes at den enkelte virksomhet velger det gunstigste alternativ ut fra vurdering av pris, kvalitet og spesielle behov.

Regjeringen har tatt til orde for at det ved etablering av nye statlige virksomheter skal legges til grunn at disse lokaliseres utenfor Oslo. Det er også et mål at nye funksjoner som etableres som egne enheter i tilknytning til statlige virksomheter, lokaliseres utenfor Oslo. Når det gjelder etablering av nye statlige arbeidsplasser viser jeg også til kgl. res. retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon, datert 16.9.11. Disse er å finne på Kommunal- og regionaldepartementets hjemmesider.