Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:509 (2011-2012)
Innlevert: 19.12.2011
Sendt: 19.12.2011
Besvart: 04.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ifølge førerkortforskriften utstedes bare førerkort til personer med fast bopel i Norge som har oppholdt seg minst 6 måneder i landet. Dette skaper store utfordringer for nordmenn i utlandet. Nylig fikk et norsk ektepar avslag fra Statens vegvesen om dispensasjon fra dette kravet.
Innser statsråden at kravet om bopel i Norge er utdatert med tanke på at stadig flere nordmenn bor kortere eller lengre perioder i utlandet, og vil statsråden i tilfelle vurdere å endre forskriften?

Begrunnelse

I mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:1338 (2010-2011) tok jeg opp en lignende problemstilling knyttet til en norsk yrkessjåfør med norsk førerkort hadde blitt frastjålet sitt norske sjåførkort i Norge, og Vegvesenet nektet å skrive ut et erstatningskort fordi mannen er registrert bosatt i et annet EU/EØS-land. Det begynner å bli tydelig at det er behov for et norsk regelverk som tar hensyn til at også nordmenn i større grad flytter rundt omkring i verden.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Etter førerkortforskriften § 5-2 kan førerkort bare utstedes til personer som har fast bopel i Norge og som har oppholdt seg minst 6 måneder i landet. Kravet om at vedkommende har oppholdt seg minst 6 måneder i landet gjelder ikke ved fornyelse og innbytte av førerkort. Nordmenn som bor store deler av året i utlandet, vil i all hovedsak falle inn under denne kategorien, slik at det i utgangspunktet er kravet til fast bopel i Norge som er avgjørende i disse tilfellene.

Reglene har sin bakgrunn i direktiv 1991/439/EØF (andre førerkortdirektiv). Førerkortdirektivet er en del av EØS-avtalen. Direktivet er bindende for Norge og setter rammer for vårt nasjonale førerkortregelverk. Det er derfor ikke adgang til å fjerne kravet i førerkortforskriften om fast bopel i Norge.

Fast bopel defineres i direktivets artikkel 9 første ledd som det sted en person vanligvis bor, det vil si minst 185 dager i året. Denne definisjonen er inntatt i førerkortforskriften § 2-3. Hvis vedkommende defineres til å ha fast bopel i et annet EU/EØS-land, vil det være førerkortregelverket i dette landet som kommer til anvendelse.

Videre er det et uttrykkelig krav etter førerkortdirektivet at ingen skal kunne inneha mer enn ett førerkort. Disse reglene skal blant annet hindre at personer søker førerkort utstedt i en annen medlemsstat etter at førerkortet er inndratt i hjemlandet. Kravet om fast bopel skal også hindre at personer uten registrert fast bopel i noe land, får utstedt et førerkort. Det er også slik at den stat hvor en person har sin faste bopel, er den staten som har best oversikt over den enkelte personens førerkortforhold.

Ovennevnte krav i andre førerkortdirektiv videreføres i direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv), som iverksettes 19. januar 2013.