Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:515 (2011-2012)
Innlevert: 19.12.2011
Sendt: 20.12.2011
Besvart: 28.12.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Det er forskjellige regler når det gjelder dispensasjon for motorferdsel i utmark. En av dispensasjonene en kan få er kjøring med proviant til hytter som ligger en viss avstand fra brøytet vei.
Mitt spørsmål er om vann regnes som proviant?

Begrunnelse

En kan få forskjellige typer dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark. En av disse dispensasjonene kan være kjøring til hytte med proviant. Etter det jeg bringer i erfaring er håndhevingen av regelverket rundt dette forskjellig fra kommune til kommune.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Etter forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 5 første ledd bokstav c, kan kommunestyret etter skriftlig søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a.

Da myndigheten til å gi tillatelse til slik kjøring ligger hos kommunestyrene, vil det være opp til den enkelte kommune å foreta en helhetlig vurdering av den enkelte søknad i forhold til om vilkårene for å gi tillatelse er til stede.

Jeg finner det ikke hensiktsmessig å gi detaljerte føringer om hvilke typer bagasje og utstyr som medfører at det kan gis tillatelse etter forskrift om motorferdsel i utmark til bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr til hytter.