Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:518 (2011-2012)
Innlevert: 19.12.2011
Sendt: 20.12.2011
Besvart: 22.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Regjeringen har over tid jobbet med en stortingsmelding om Barn på Flukt. I forkant av meldingen gav justisministeren klare signaler om at det ville komme forslag om å bedre situasjonen for barn som har bodd lenge i Norge uten oppholdstillatelse.
Vil justisministeren ta initiativ til at saker angående barn med lang botid i Norge får sine saker berostilt slik at de ikke blir tvangsutsendt før stortingsmeldingen er ferdig behandlet og eventuelt nye forskrifter kommer på plass?

Begrunnelse

Et eksempel på søknad som UNE avslo i mars 2011: En barnefamilie fra Irak - fra et omstridt område (randsonen) hvor foreldrene reiste ifra i 2001. UNHCR sine anbefalinger har fra 2001 til i dag vært klare på at det bør gis beskyttelse til mennesker på flukt fra disse områdene - det er i for seg en egen sak, men barna ble født i Danmark hvor de var fram til 2005 - født hhv i 2002 og 2004 - dvs. i dag er de 9 og 7 år gamle. De har nå 6 års botid i Norge, og barna har aldri vært i foreldrenes hjemland. Avslaget hadde følgende begrunnelse:

"Nemnda legger etter dette til grunn at (barnets navn) har opparbeidet seg en tilknytning til riket som skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av om familien kan gis en tillatelse. Nemnda har allikevel kommet til at innvandrerregulerende hensyn må tillegges avgjørende vekt i denne saken...."

Barn i en slik situasjon har ikke valgt sin egen skjebne, de blir ofre for foreldrenes vurderinger og valg - og myndighetenes politikk. De står igjen uten rettigheter og en dramatisk hverdag. Vi opplever også at helsepersonell og andre barnefaglige ressurser uttrykker bekymring for disse barna.
Jeg har store forventninger til at dette er forhold det blir gitt rikelig plass til i meldingen "Barn på flukt" - og mener at tvangsutsendelse er noe vi bør unngå inntil meldingen er ferdig behandlet og eventuelle nye forskrifter er på plass.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Formålet med den planlagte meldingen til Stortinget om barn på flukt er først og fremst å gi en bred og samlet gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til barn som søker om beskyttelse i Norge, og å fremheve særskilte utfordringer knyttet til disse barna. Situasjonen for barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten oppholdstillatelse er et viktig tema i meldingen. Etter dagens regelverk tillegges barns tilknytning til Norge særlig vekt ved vurderingen av om oppholdstillatelse skal innvilges av humanitære årsaker. Det er foreløpig ikke tatt stilling til ev. endringer i dette regelverket. Jeg vil derfor ikke ta initiativ til å berostille saker som omfatter barn med lang botid i Norge på nåværende tidspunkt.

Jeg vil imidlertid understreke viktigheten av å forebygge at barn blir værende lenge i Norge med en uavklart situasjon. Erfaring tilsier at langvarig opphold i mottak er særlig destruktivt for barn. Lengeværende barnefamilier utgjør også en belastning for mottaksapparatet. Det er derfor viktig med kort saksbehandlingstid i saker som involverer barn, samt rask og skånsom retur av barnefamilier som har fått avslag. Saksbehandlingstidene i UDI har gått ned de siste årene. I dag er det derfor sjelden saksbehandlingstiden som er årsaken til at barn blir værende lenge i Norge uten tillatelse. I praksis er det foreldres manglende overholdelse av returplikten/manglende samarbeid om retur som er årsaken til barnas lange opphold i Norge. Erfaringsmessig er det svært få land det ikke er mulig å reise tilbake til dersom utlendingen selv medvirker.