Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:546 (2011-2012)
Innlevert: 22.12.2011
Sendt: 27.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge Dagsavisen 07.10.11 uttalte statsminister Stoltenberg at "Vi legger fram et budsjett for å holde orden på det grunnleggende: rente, kronekurs og arbeidsplasser." Nylig reduserte Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng.
Var dette intensjonen når statsministeren sa budsjettet skulle holde orden med renten?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Problemene mange europeiske land nå opplever viser hvor viktig det er å holde orden i eget hus. Vi har et rammeverk for den økonomiske politikken som hjelper oss med det. Handlingsregelen for budsjettpolitikken, Statens pensjonsfond utland og pengepolitikken er viktige pilarer i dette rammeverket. En forsvarlig politikk i tråd med rammeverket bidrar til å gjøre norsk økonomi mer robust både på kort og lang sikt.

Handlingsregelen gir forutsigbarhet i budsjettpolitikken og bidrar også til stabilitet i rente- og valutamarkedet. I en tid med stor uro i finansmarkedene internasjonalt er slik forutsigbarhet særlig viktig. Regjeringens budsjett for 2012, som ble lagt fram i begynnelsen av oktober i fjor, er i tråd med handlingsregelen.

Som jeg viste til i mitt innlegg i Stortinget om debatten om EU- og EØS-redegjørelsen den 22. november i fjor har situasjonen i Europa forverret seg ytterligere siden Nasjonalbudsjettet for 2012 ble lagt fram. Vi må derfor regne med at utviklingen i fastlandsøkonomien vil bli svakere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.

Finans- og pengepolitikken må virke sammen for å stabilisere den økonomiske utviklingen. Pengepolitikken er førstelinjeforsvaret. Norges Bank er ansvarlig for utøvelsen av pengepolitikken. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal rettes mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst. På kort og mellomlang sikt skal pengepolitikken veie hensynet til lav og stabil inflasjon mot hensynet til stabilitet i produksjon og sysselsetting.

Flere land gjennomfører lettelser i pengepolitikken.

Norges Bank satte ned renten med 0,5 prosentenheter på sitt møte den 14. desember 2011. I sin begrunnelse for rentenedsettelsen viser Norges Bank bl.a. til at uroen i finansmarkedene hadde tiltatt siden oktober og at utsiktene for norsk økonomi er svekket. Videre heter det i Hovedstyrets begrunnelse:

”Inflasjonen er lav, mens kapasitetsutnyttingen i økonomien er nær et normalt nivå. Utviklingen ute og i finansmarkedene gir utsikter til lavere vekst i produksjon, sysselsetting og inflasjon også her hjemme. I en situasjon med mye usikkerhet kan det dessuten være riktig å iverksette tiltak for å demme opp for særlig ugunstige utfall for økonomien. Hovedstyret mener at det er riktig å redusere styringsrenten nå for å gardere mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst."