Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:543 (2011-2012)
Innlevert: 23.12.2011
Sendt: 27.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Viltpåkjørsler representerer en stor kostnad og medfører store lidelser og påkjenninger på vilt og mennesker. Dette gjelder både for bil og tog. Det er utviklet viltvarslingssystemer som baserer seg på bruk av lyd og lyssignaler for å skremme bort viltet. Dette kan være særlig nyttig i tilknytning til jernbane, fordi trafikkbildet der er enklere enn på veg. Systemet er foreløpig ikke testet i stor skala.
Vil statsråden bidra til at man får en utprøving av et slikt system?

Begrunnelse

Jernbaneverket lager nå en handlingsplan for viltpåkjørsler i perioden 2012-2017. Det er identifisert strekninger der viltpåkjørsler er en stor utfordring og Rørosbanen er av de spesielt utsatte strekningene. Alarmsystemer med bruk av lyd og lys vil ha den store fordelen at det ikke krever fysisk avsperring for å oppnå redusert antall påkjørsler. Et slikt system vil dermed kunne spare store kostnader og også tillate at viltet passerer strekningen uhindret når trafikkbildet tillater det. I og med at systemet er utviklet, men ikke utprøvet vil det være naturlig at man tar en slik utprøving med i handlingsplanen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket utarbeidet en handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog for perioden 2012 – 2017, som jeg mottok i mai i fjor. Planen bygger på en grundig gjennomgang av de forskjellige jernbanestrekningene i Norge, derunder en kartlegging av hvor stort problemet med dyrepåkjørsler er på de ulike strekningene. Målet med planen er å redusere antall påkjørsler til maksimalt 1.400 påkjørte dyr i 2013. Dette er et ambisiøst mål og det er derfor nødvendig med et godt samarbeid mellom Jernbaneverket og lokale myndigheter og aktører.

Jeg er orientert om at handlingsplanen ikke har prioritert tiltak som baserer seg på lyd og lys. Slike tiltak har Jernbaneverket kategorisert som tiltak som har vært prøvd, men mangler dokumentert effekt. Erfaringer så langt med systemer som baseres på skremming av viltet med lys og lyd, er at vilt raskt venner seg til slike varsler. I tillegg er systemene kostbare og teknisk krevende.

Jernbaneverket har fått flere henvendelser fra aktører som ønsker å presentere alternative tiltak mot dyrepåkjørsler. Disse aktørene inviteres av Jernbaneverket til en nærmere presentasjon av sine løsninger.

Jeg vet at Jernbaneverket er positive til ulike forslag til tiltak for å redusere omfanget av dyrepåkjørsler på jernbanen. Jernbaneverket vil derfor fortsette å vurdere forslag til tiltak og holde seg oppdatert på aktuelle løsninger i samarbeid med fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt. Dersom viltvarslingssystemet som det vises til i spørsmålet ikke allerede er presentert for Jernbaneverket, kan Jernbaneverket kontaktes.

Handlingsplanen var høsten 2011 på høring hos relevante parter. Jernbaneverket har til sammen fått 41 høringsuttalelser til planen, og disse vil gjennomgås i forbindelse med tiltaksplaner for de ulike strekningene. Det er i statsbudsjettet for 2012 avsatt 10 mill. kr til tiltak mot dyrepåkjørsler, der tiltak og prioriteringer fra handlingsplanen legges til grunn.