Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:554 (2011-2012)
Innlevert: 04.01.2012
Sendt: 04.01.2012
Besvart: 09.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): De alvorlige konsekvensene av stormen på Vestlandet i romjulen viste hvor sårbare vi er i møtet med naturkreftene. Det er et stort behov for en helhetlig gjennomgang av kommunikasjonslinjene i Norge, spesielt fordi nødssituasjoner krever et stabilt og sikkert samband.
Vil statsråden gjennomføre en helhetlig gjennomgang av linjenett, mobilnett og basestasjoner slik at kommunikasjonslinjene kan holdes åpne også når Norge rammes av ekstremvær?

Begrunnelse

Norge er et langstrakt land med en særegen natur. Ekstremværet kan ramme hardt. Når naturen viser seg fra sin verste side, er det essensielt at kommunikasjonslinjene er åpne. Nødetater, kommuner og privatpersoner blir i slike situasjoner helt avhengige av å kunne snakke med hverandre og med omverdenen. Sikker kommunikasjon bidrar til et tryggere samfunn. Ingen systemer kan være perfekte. Men vi vet for eksempel at mobiltelefonnettet kan falle ut. Batterikapasiteten til basestasjonene må da være utformet slik at det går an å få koblet til nødstrøm. Flere reserveløsninger må på plass. Før vi kan gjøre de nødvendige utbedringer av kommunikasjonsnettet, er det imidlertid nødvendig med en grundig gjennomgang av både linjenett, mobilnett og basestasjoner.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ekommyndigheten er allerede i gang med å vurdere sårbarheten i ekomnettene. På bakgrunn av hendelsene med bortfall og brudd i mai og juni 2011, ga jeg Post- og teletilsynet to oppdrag:

Det ene oppdraget ga jeg sammen med justisministeren og går ut på at tilsynet i samarbeid med DSB skal vurdere beredskapsaktørers avhengighet av brudd og feil i offentlige ekomnett. Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilken betydning brudd og andre feil i offentlige elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) kan ha for samfunnets samlede beredskap og krisehåndteringsevne. Fristen for denne analysen er nå utsatt til 31. mars 2012.

Det andre oppdraget til Post- og teletilsynet var å gjennomføre en analyse av sårbarheten i alle mobilnettene i Norge. Formålet med kartleggingen er å gi myndighetene en oversikt over sårbarhetene i mobilnettene sett i lys av de siste årenes trafikk- og teknologiutvikling, samt endring i bruksmønstre.

Jeg ønsker å vite hvor sårbare nettene er, og hva som er svakhetspunktene. Sårbarhetsanalysen vil jeg motta fra PT 13. januar.

Uværet i julehelgen har vært en ny vekker. Jeg har bedt tilsynet om anbefalinger til tiltak for å bedre sikkerheten og beredskapen for ekomnett og -tjenester. Jeg vil sørge for at forbedringstiltak blir iverksatt, og jeg forventer også at tilbyderne av ekomnett og -tjenester er villige til å bidra til at situasjonen blir bedre.