Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:558 (2011-2012)
Innlevert: 04.01.2012
Sendt: 06.01.2012
Besvart: 13.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vei- og jernbaneprosjekter som overstiger 750 millioner kroner skal gjennomgå en uavhengig ekstern analyse der man kvalitetssikrer prosjektet, men kvalitetssikringen på prosjektet E6 Dovrebanen til over 10 milliarder kroner ble aldri fullført. Dette kan ha betydelige budsjettmessige konsekvenser.
I hvilken grad mener finansministeren at det er forsvarlig av Stortinget å vedta store og dyre samferdselsprosjekter uten noen form for kvalitetssikring av trasévalg og kostnadsramme?

Begrunnelse

Ifølge Teknisk Ukeblad (tu.no) 15. desember 2011 ble kvalitetssikringsprosessen med ekstern kvalitetssikring på prosjektet E6 Dovrebanen stoppet bare seks dager etter at samferdselsministeren overtok ministerposten høsten 2009. Dagens Næringsliv hadde 06.12.11 på trykk en artikkel med tittelen ”Milliardsprik på skinner”, der Jernbaneverkets Kjell Bakken omtaler 10 mrd. kr. som ”et gammelt kostnadsoverslag”, til tross for at det er dette anslaget transport- og kommunikasjonskomiteen måtte forholde seg til. I saken valgte Fremskrittspartiet å fremme et forslag om at det snarest skulle legges frem en ny sak om utbyggingen av Dovrebanen mellom Eidsvoll og Kleverud der den østlige traseen legges til grunn, samt en plan for dobbeltspor/kapasitetsutvidelse Oslo–Eidsvoll. Dette er ikke vanlig praksis fra FrP, men denne saken er tross alt veldig spesiell. Stortingsflertallet valgte allikevel å gå for prosjektet i sin helhet slik dette ble foreslått av samferdselsministeren. Det betyr at Stortinget har fattet et vedtak om et prosjekt med svært usikre kostnadsestimater, og det har kommet signaler om kostnadsøkninger i milliardklassen knyttet til fundamentering i strandsonen. Sannsynligvis har man også valgt en dyrere trasé enn nødvendig.
Deutsche Bahn International utarbeidet nemlig et meget detaljert forslag til alternativ østlig trasé i 2008, og forslaget ble presentert ovenfor Jernbaneverket 13.11.2008. I forhold til Jernbaneverkets foretrukne trasé innebærer forslaget til Deutsche Bahn en besparelse på 5,4 mrd. kroner, raskere realisering av dobbeltspor til Hamar, ingen bygging i strandsonen, enklere grunnforhold, bedre tilrettelegging for godstransport og mulighet for høyere fart. I en ordentlig kvalitetssikringprosess ville man ha sammenlignet ulike trasévalg og fått alle fakta på bordet. I motsetning til Deutsche Bahns forslag til østlig trasé, la Jernbaneverkets prosjektforslag opp til at det fortsatt skal være en bratt enkeltsporet flaskehals mellom på 130 km/t mellom Eidsvoll og Venjar. Denne flaskehalsen vil kunne legge sterke begrensninger på kapasiteten innenfor hele InterCity-triangelet, og kan heller ikke brukes til godstransport på grunn av stigningen. Prislappen for å utbedre flaskehalsen vil komme på rundt 3 mrd. kroner, men det er stor usikkerhet knyttet til dette anslaget. Hvis stortingsflertallet går inn for igangsetting av lyntogutbygging i Norge, må man imidlertid uansett bygge en helt ny dobbeltsporet jernbane på østlig trasé som Deutsche Bahn utredet, fordi det bare er der man vil kunne tilrettelegge for fart over 250 km/t. Det betyr i tilfelle at investeringen på Dovrebanen mellom Langset og Kleverud vil være bortkastet, og at Stortinget har sløst bort milliarder av skattebetalernes penger.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Ordningen med ekstern kvalitetssikring gjelder for statlige prosjekter med en anslått samlet investeringskostnad på over 750 mill. kroner. Denne terskelverdien ble endret fra 500 mill. kroner da gjeldende rammeavtale ble inngått i mars 2011. I tillegg er det åpnet for ekstern kvalitetssikring av prosjekter med lavere kostnadsramme og for prosjekter med statlig delfinansiering og/eller statlig engasjement i form av garantiansvar og lignende. Investeringer i regi av helseforetakene og Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) omfattes ikke. Kvalitetssikringen utføres av private konsulenter som etter en anbudskonkurranse er tildelt rammeavtale med Finansdepartementet. Hensikten med kvalitetssikringen er å gi oppdragsgiver en uavhengig analyse av:

- Konseptvalg før forprosjekt (KS 1).

- Styringsunderlag og kostnadsoverslag, herunder usikkerhetsanalyse for det valgte prosjektalternativ (KS 2).

Utgangspunktet for KS 1 er å sikre at konseptvalget undergis reell politisk styring. Grunnlagsdokumentet som skal kvalitetssikres er en såkalt konseptvalgutredning. Det følger av gjeldende rammeavtale at følgende områder skal behandles:

1. En behovsanalyse som har kartlagt interessenter/aktører og vurdert tiltakets relevans i forhold til samfunnsmessige behov.

2. Et strategidokument som på grunnlag av behovsanalysen har definert både samfunnsmål og effektmål.

3. Et overordnet kravdokument som sammenfatter betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen.

4. En mulighetsstudie som skal vurdere prosessen og de anvendte metoder for kartlegging av mulighetsrommet.

5. En alternativanalyse som skal inneholde nullalternativet og minst to andre hovedalternativer med angivelse av resultatmål (innhold, kostnad og tid), usikkerhet og finansieringsplan. Alternativene skal være utredet og rangert i en samfunnsøkonomisk analyse.

6. En vurdering av føringer som bør legges for forprosjektfasen, herunder hvilke krav som bør stilles til prosjektorganisasjonens omfang og kvalitative nivå.

Hensikten med KS 2 er å vurdere om grunnlaget for å fremme forslag for Stortinget om godkjennelse av prosjektet med kostnadsramme er tilstrekkelig. Vurdering av usikkerhet om prosjektets kostnader er en sentral del av dette grunnlaget. Analysen skal også gi en tilråding om hvordan prosjektet bør organiseres og styres for at prosjektet kan realiseres på en mest mulig kostnadseffektiv måte innenfor den anbefalte kostnadsrammen.

Ordningen med KS 1 skal bidra til et godt beslutningsgrunnlag når regjeringen skal ta stilling til valg av konsept i en tidlig fase. Tilsvarende skal KS 2 bl.a. bidra til et godt grunnlag for å fremme forslag til kostnadsramme for Stortinget. Regjeringen har gitt åpning for unntak fra ordningen med ekstern kvalitetssikring i særskilte tilfeller. For fellesprosjektet E6-Dovrebanen ble det gjennomført en KS 2.

Øvrige spesifikke spørsmål om den eksterne kvalitetssikringen av fellesprosjektet E6-Dovrebanen kan rettes til samferdselsministeren.