Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:581 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Etter at Narvik SSIN ble sammenslått med Bodø, er det utalt at man må selge ut boligmasse for å betjene sine lån. Jeg er gjort kjent med at det ikke er korrekt, og at SSIN i Narvik i dag betaler avdrag på alle sine lån. Studentboligene/barnehage er avgjørende for at høyskolen i Narvik skal kunne rekruttere studenter til sine studier.
Kan statsråden garantere for at man ikke reduserer boligmassen i Narvik?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Før jeg svarer på stortingsrepresentant Trældal konkrete spørsmål knyttet til reduksjon av boligmassen i Narvik vil jeg først presisere noen forhold.

Studentsamskipnaden i Narvik og Bodø er enda ikke faktisk sammenslått.

Studentsamskipnaden i Narvik har i de siste årene vært i en vanskelig økonomisk situasjon. Kunnskapsdepartementet har over tid jobbet med å finne en god og varig løsning for sikring av studentvelferden for studentene i Narvik. Vi har, etter å ha vurdert ulike alternativer, kommet til at den beste løsningen er å organisere studentvelferdsvirksomheten i en større studentsamskipnad. Det er med denne bakgrunn det er besluttet å legge ned Studentsamskipnaden i Narvik som egen virksomhet, og overføre driften til Studentsamskipnaden i Bodø.

Departementet vil ha en god og åpen dialog med berørte parter om videre prosess, innbefattet tidspunktet for den faktiske sammenslåingen.

Videre vil jeg også nevne at denne regjeringen har hatt en historisk satsing på studentboligutbygging med store bevilgninger de siste årene, og jeg kan forsikre representanten Trældal om at jeg er opptatt av studentboliger.

Samtidig er det helt på det rene at selv om studentsamskipnaden kan betjene sine løpende forpliktelser i dag, så har de fortsatt en svak økonomi, og økonomien ville ikke tåle større endringer som for eksempel en renteoppgang eller nedgang i antall studenter ved Høgskolen i Narvik.

En reduksjon av studentsamskipnadens gjeld er et grep for å sikre studentvelferden. I denne sammenheng skal man ikke forhaste seg, men komme frem til en god måte å redusere studentsamskipnadens gjeld på samtidig som vi sikrer en god tilgang på studentboliger i tråd med behovene i Narvik. Boligsituasjonen i Narvik er derfor en av de forhold vi må vurdere spesielt før endelig beslutning om etablering av den nye studentsamskipnaden treffes.

Beslutningen om nyorganisering av studentvelferden i Nordland er gjort for å sikre likeverdig og robust studentvelferd både for studentene i Bodø og Narvik, og en skal heller ikke glemme at uten betydelige tilskudd fra staten hadde Studentsamskipnaden i Narvik stått i fare for å gå konkurs med den følge at alle studentboligene i Narvik hadde blitt solgt.

Departementet jobber nå sammen med studentsamskipnadene med å sette i gang prosessen med å få på plass alle relevante juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser ved en sammenslåing. Videre er det ønskelig at sammenslåingen skal gjennomføres av de to samskipnadene selv, hvorpå departementet vil bistå med veiledning og faglig assistanse til dette.