Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:568 (2011-2012)
Innlevert: 06.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 25.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): UDI har nektet en estisk arbeidstaker midlertidig oppholdstillatelse for å jobbe som egner på Stø i Øksnes kommune. Nektet opphold er også en ukrainsk kvinne som også er tilbudt samme jobb. Hun er gift med en mann fra Øksnes. UDI henger seg opp i at disse to ikke tilbys tarifflønn, på tross av at UDI burde vite at egning er væravhengig sesongjobb med egne lønnssystemer.
Vil statsråden sørge for at regelverket tilpasses også fiskerinæringens sykluser, slik at disse to personene kan tilbys oppholdstillatelse?

Begrunnelse

Behovet for sesongbasert arbeidskraft er stort samt avgjørende for at fiskerinæringen skal være drivkraftig. En rekke fiskerisamfunn er totalt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. En utvikling slik eksemplet fra Stø i Øksnes viser til går helt klart ut over kystnorge i sin helhet og Stø i særdeleshet.
Utlendingsloven viser til klare regler for krav til stilling ved utstedelse av oppholdstillatelse. Samtidig gir loven rom for unntak dersom det gjøres en konkret vurdering av stillingens art. Jeg er av den oppfatning at det, i saker som omfatter sesongbasert arbeid, må gjøres en utvidet vurdering om gjeldende arbeidsforhold innen denne næringen også skal gi rett til oppholdstillatelse.
Øksnes som andre typiske fiskerikommuner er opptatt av at det skapes arbeidsplasser samt at næringsaktører innen sesongbasert arbeid også sikres gode forhold for videre drift. Tilgangen på arbeidskraft er i denne sammenheng en avgjørende faktor.
UDI viser i avslaget til den ukrainske kvinnen som er gift med en mann fra Øksnes, at "selv om de øvrige vilkårene for å få oppholdstillatelse ikke er oppfylt, kan UDI likevel gi søkeren oppholdstillatelse dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn, eller dersom søkeren har særlig tilknytning til Norge, jf. utlendingsloven paragraf 38 første ledd." Selv om kvinnen tilbys jobb som egner og er gift med en mann fra stedet, har altså UDI, i dette tilfellet, avslått søknaden fra en EØS-borger.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Først vil jeg presisere at jeg ikke kan gå inn i Utlendingsdirektoratets vurdering av enkeltsaker, bare uttale meg på generelt grunnlag. Oppholdstillatelse i inntil seks måneder kan gis for arbeid innen sesongbasert virksomhet. Deler av fiskeindustrien er typisk sesongbasert virksomhet som reglene er ment å omfatte.

Det er viktig for meg at de som kommer til Norge for å arbeide, kan forsørge seg gjennom arbeidet, også i væravhengige yrker. Det er derfor et vilkår for tillatelse at sesongarbeidstakeren tilbys heltidsarbeid og lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn etter gjeldende tariff eller regulativ for bransjen. Andre lønnsutregninger som akkordlønn godtas dersom søkeren er sikret en lønn som tilsvarer tarifflønn for heltidsarbeid. Det må fremgå av arbeidstilbudet at slik lønn er sikret.

Når det søkes om tillatelse til å arbeide, er familie ikke et relevant hensyn ved vurderingen av om vilkårene for tillatelsen er oppfylt. I slike saker er familie vanligvis heller ikke ansett å være grunnlag for opphold på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til landet. Dette vil innebære en omgåelse av reglene om familieinnvandring. Dersom formålet med å komme til Norge er familiegjenforening, må man søke om tillatelse på dette grunnlaget og oppfylle de samme vilkårene som andre som ønsker familiegjenforening. Ved en slik søknad vil arbeidstilbudet være relevant ved vurderingen av om underholdskravet er oppfylt.

Estland er medlem av EU, og estiske statsborgere trenger derfor ikke oppholdstillatelse i Norge. EU-borgere må registrere seg hos politiet dersom de skal arbeide her i mer enn tre måneder.