Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:583 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Besvart: 19.01.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): NVE har ansvar for konsesjonstildelinger av vannkraftverk. NVE har tidligere uttalt at de behandler omtrent 100 vannkraftkonsesjoner i året, og har nå over 600 liggende, ergo medfører dette en saksbehandlingstid på over 6 år. For å få grønne sertifikater må prosjekter være satt i drift innen 2020 - altså begynner tiden å løpe ut for nye vannkraftprosjekter.
Kanskje statsråden burde trappe opp saksbehandlingskap i NVE, hvis han vil få fart på utbygging?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet vil styrke satsingen på fornybar energi. Potensialet er spesielt stort innen vannkraft men også innen vindkraft. Ordningen med grønne sertifikater vil gi en betydelig stimulans til utbygging av ny produksjonskapasitet, og det er bra at regjeringen endret sitt standpunkt og støttet FrPs krav om å inkludere vannkraft i ordningen.
Fornybarmålene kan nå innfris på en langt billigere og mer miljøvennlig måte enn regjeringen planla. Det er viktig at regjeringen likebehandler aktører i det norske og svenske sertifikatmarkedet, slik at investeringene i størst mulig grad skjer i Norge.
Utover økonomisk stimulans, må det gis bedre politiske rammebetingelser til vannkraftsatsingen. Det gjelder både stor vannkraft og småkraftverk. Store mengder vannenergi går årlig til spille. Staten må stimulere til opprustning/oppgradering av eksisterende vannkraftverk, og man må se på om energiressurser i vernede vassdrag kan høstes på en skånsom måte med moderne teknologi.
Det ligger videre store potensialer i økt utbygging av små-, mini-, og mikrokraftverk. Dette er næringsvirksomhet som i stor grad kommer distriktene til gode. Fremskrittspartiet forutsetter derfor at NVEs konsesjonskapasitet prioriterer de mest lønnsomme prosjektene først, og at konsesjonsprosessen forenkles. Fremskrittspartiet har flere ganger foreslått at lokale myndigheter kan håndtere mindre prosjektsøknader. Det skal selvsagt legges vekt på at natur og miljø ikke skal utsettes for uhensiktsmessige belastninger i energipolitikken. Saksbehandlingstiden er urovekkende lang i NVE, og Fremskrittspartiet mener dette hindrer optimal satsning på fornybar energi.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg er svært opptatt av å få ned saksbehandlingstiden for ny fornybar energi. NVEs saksbehandlingskapasitet er allerede styrket betydelig de siste årene. Som følge av dette har det vært en økning i gitte tillatelser til vannkraftutbygging. I perioden 2006-2009 ble det gitt tillatelse til utbygging av en samlet produksjon på rundt 3400 GWh/år, mens tilsvarende tall for perioden 2002-2005 er 2650 GWh/år. I 2010 ble det gitt tillatelse til ytterligere nesten 800 GWh/år vannkraft.

Enda viktigere enn at det er gitt konsesjon til mange prosjekter, er at det også er mange som er satt i drift. I perioden 2002-2005 ble det satt i drift vannkraftprosjekter med forventet produksjon på 1,8 TWh/år, mens tilsvarende tall for perioden 2006-2009 er 3,2 TWh/år. I 2010 ble produksjon tilsvarende ytterligere 0,9 TWh/år satt i drift.

For meg er framdrift i sakene og realisering av fornybar energi viktig, og jeg er derfor opptatt av en fortsatt forbedring og effektivisering av konsesjonsbehandlingen.