Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:595 (2011-2012)
Innlevert: 10.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Kan statsråden bekrefte at Martin Kolberg snakker på vegne av regjeringen når det gjelder asylmottak på Lierskogen i Lier, hva er den reelle status i saken, og hvilken type vei og sikkerhet er det snakk om?

Begrunnelse

Det vises til artikkel på dt.no 7.12 og 8.12. med tittel "Må si ja til permanent mottak" i artikkelen heter det følgende:

"Det blir mottak på Lierskogen enten man vil eller ei. Godta en permanent løsning, og jeg kan garantere ny vei og sikkerhetsskjerming. Det sa Martin Kolberg (Ap) til naboer og velforeningen under et informasjonsmøte på Lierskogen samfunnshus i onsdag kveld. Som selvutnevnt politisk ombudsmann i saken, forsikret stortingsrepresentant Kolberg de vel 20 fremmøtte om at det blir ny vei, dersom man aksepterer et permanent mottak på den tidligere sivilforsvarsleiren på Lierskogen.– Både Lier kommune og beboerne er juridisk hjelpeløse i saken. Etter at kommunen ikke fikk medhold i klagen til Fylkesmannen om krav om ny vei, i forbindelse med midlertidig mottaksdrift, kan UDI i prinsippet starte drift av et nytt mottak i løpet av svært kort tid, dersom de ønsker det, sa han. – Mitt poeng er at det er stor forskjell på midlertidig drift og en permanent løsning. Jeg er autorisert til å si at dersom kommunen aksepterer en permanent løsning for maksimalt 450 plasser, så vil man få både ny vei, og skjermingstiltak mot vei og mot mottaket".

Dette skriver avisen.
Ifølge avisen er dette en helt annen informasjon enn hva Liers ordfører hadde fått.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Stats bygg overtok tidligere Buskerud sivilforsvarsleir på Lierskogen i september 2011. Eiendommen ble kjøpt av Stats bygg etter ønske fra Justisdepartementet nettopp for å brukes til drift av asylmottak. Eksisterende bygninger på eiendommen, som også tidligere har blitt brukt til å innkvartere asylsøkere og personer med avslag på asylsøknad, er delvis ødelagte og ikke beboelige. Bygningene må derfor rehabiliteres før det er aktuelt med permanent mottaksdrift på Lierskogen. Som eier er det Statsbygg som vil være byggherre, og de avventer oppdrag fra mitt departement før de igangsetter prosjektering mv.

Saken har lokalpolitisk interesse. Stortingsrepresentant Martin Kolberg som representerer Buskerud, har på denne bakgrunn tatt initiativ til en dialog med interesserte i Lier kommune om aktuelle spørsmål vedrørende framtidig asylmottaksdrift på Lierskogen. Kolberg handler selvsagt ikke på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen i denne saken.

Lier kommune har helt siden Lierskogen ble tatt i bruk til innkvartering av asylsøkere stilt krav om opparbeidelse av ny vei fra fylkesvei 16, og inn til leiren. Fylkesmannen har overprøvd dette vilkåret og vist til at kravet ikke har hjemmel i plan- og bygningsloven. Jeg har forståelse for at det kan være behov for å se nærmere dette dersom det blir permanent asylmottak på Lierskogen.

Jeg vil understreke at jeg ser det som viktig at det i alle prosesser rundt etablering av asylmottak er en åpen dialog inn mot kommune og lokalbefolkning. Dette gjelder også i forholdet til Lier kommune.