Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:599 (2011-2012)
Innlevert: 10.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren ta hensyn til innspillene til Jernbaneverket og NSB fra lokalbefolkningen langs Spikkestadbanen, som kom frem på et folkemøte i Røyken mandag 9. januar?

Begrunnelse

Mandag 9. januar arrangerte pendlerforeningen i Spikkestad et folkemøte der Jernbaneverket og NSB redegjorde for ruteendringene på Spikkestadbanen. Denne ruteendringen fører til at de reisende på Spikkestadbanen får lengre reisevei, samt at de må ta til takke med de gamle togsettene.
Det har vært et politisk ønske om at boligfortettning skal skje langs kollektivknutepunktene. Nå føler både ordføreren i Asker og varaordfører i Røyken seg maktesløse og overkjørt.
Det var sinne og fortvilelse som preget forsamlingen mandag kveld fordi de nå opplever at tilbudet blir satt ti år tilbake i tid. Stikk i strid med det de oppfattet som politiske lovnader i valgkampen.
Det beboerne langs Spikkestadbanen krever er bl.a. økt frekvens i rushtiden og kortere reisetid inn til Oslo.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: NSB og Jernbaneverket deltok på møtet i Røyken 9. januar for å redegjøre for togtilbudet på Spikkestadbanen ved innføring av ny grunnrutemodell, som skjer i to faser; desember 2012 og desember 2014. Endringer på Spikkestadbanen får konsekvenser fra desember 2012.

Ny grunnrutemodell i Østlandsområdet er et resultat av et langsiktig arbeid der formålet er å gi et best mulig togtilbud til flest mulig reisende. Konkretiseringen av ruteplanene er et godt samarbeid mellom NSB og Jernbaneverket, og omforente planer ligger til grunn for Trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB for perioden 2012 – 2017. Ny grunnrutemodell forutsetter betydelige infrastrukturtiltak og muliggjør innfasing av nye tog og en kraftig forbedring av togtilbudet.

Jeg lovte i møte med ordførerne 15. november 2011 ”å snu alle steiner”. Det er gjort.

Endringene i togtilbudet fra desember 2012 innebærer at Spikkestadbanen betjenes av lokaltogene som i dag kjører mellom Asker og Lillestrøm. For reisende på Spikkestadbanen innebærer dette at reisetiden til Oslo sentrum øker med 7-8 minutter. Det vil bli mulighet for overgang til raskere tog på Asker stasjon (5-6 minutters overgangstid) som gir tilnærmet lik reisetid som i dag. Fra desember 2012 økes samtidig antall avganger til halvtimesfrekvens hele driftsdøgnet, slik at totalt antall avganger på hverdager øker fra 44 til 78. Halvtimesfrekvens tilbys også i helg, som i dag til sammenligning har 2-timersfrekvens lørdag kveld og søndag formiddag.

Jeg har fått opplyst at NSB og Jernbaneverket på møtet i Røyken 9. januar oppfattet tre oppfølgingsspørsmål som jeg forutsetter de selv svarer ut.

La meg i tillegg påpeke at Jernbaneverket arbeider med mange tiltak langs Spikkestadbanen for å bedre kapasiteten og punktligheten på strekningen. Dette er blant annet fornyelsestiltak som vil bli gjennomført i perioden 2012-2015. Planene omfatter utbedring av plattformer, strømforsyning, bruer og andre konstruksjoner på banen, i tillegg til planlegging av gang- og sykkelveger.

I 2012 vil det bli bygget en helt ny stasjon på Spikkestad og en ombygging av stasjonen på Heggedal. Det vil samtidig legges vekt på å bedre tilgjengeligheten for gående og syklende til disse stasjonene. Parkeringsanleggene vil bli fornyet. Videre arbeides det med planer for fjerning av planovergangen ved Heggedal.

Jeg har blitt fortalt at Jernbaneverket har innledet et tett samarbeid med Asker og Røyken kommuner, samt Buskerud og Akershus fylkeskommuner for å legge til rette for ulike avbøtende tiltak på strekningen for å minimere ulempene ved nedleggelsen av Åsåker og Hallenskog stasjoner. Dette omfatter både ønsket om å bedre den fysiske tilgjengeligheten til stasjonene, samt bedre koordinering mellom buss- og togtilbudet på strekningen. Det vil samtidig bli sett på muligheter for mer innfartsparkering på strekningen, inklusiv Asker stasjon.

Jeg har forståelse for at pendlerne ikke er tilfreds med at reisetiden øker med 7-8 minutter for de som reiser på Spikkestadbanen mot Oslo, men jeg har tro på at det samlede togtilbudet vil oppleves som attraktivt også i fremtiden.