Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:613 (2011-2012)
Innlevert: 11.01.2012
Sendt: 12.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Det skal alltid følge en legeerklæring som bekrefter at søkeren har et sykt barn når det søkes om pleiepenger for en periode. Behandlingen av søknad tar lang tid, og i mange tilfeller overprøver saksbehandlere legens erklæring og avslår søknaden.
Mener statsråden at NAV-ansatte har en bedre faglig kompetanse til å vurdere helsetilstanden og behovet for pleiepenger enn legene, og hvorfor er det ikke fastsatt kort behandlingstid for slike saker?

Begrunnelse

Det er mange tilfeller hvor de som søker om pleiepenger opplever at de får avslag på sin søknad. Dette gjelder også i tilfeller hvor legen har bekreftet sykdom hos barnet, hvor situasjonen er midlertidig, og behovet for pleiepenger er akutt. Når søkeren i tillegg til den vanskelige situasjonen det er å ha et alvorlig sykt barn med stort pleiebehov, må vente 4 måneder på svar fra NAV er det en ekstra belastning. I de tilfellene hvor foreldre får avslag på sin søknad oppstår et nytt problem. Når de ikke får dekket sin lønn for 4 måneder med pleiepenger vil sannsynligvis heller ikke arbeidsgiver ha denne utgiften. Med andre ord kan de risikere å måtte betale flere månedslønner tilbake til sin arbeidsgiver, noe mange ikke har mulighet til.
Det kan være nødvendig med klarere rettigheter hvor legens faglige vurdering legges til grunn og mindre skjønnsvurderinger, samt rask behandlingstid for å unngå at søkere som får avslag havner i et økonomisk uføre ved at de ikke får dekket lønn i fraværsperioden.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Pleiepenger er kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med barns sykdom. Pleiepenger beregnes som sykepenger, dvs. 100 pst. av grunnlaget inntil 6 G. Pleiepenger etter folketrygdloven § 9-11 gis ved svært alvorlig sykdom hos barnet. For å få rett til pleiepenger er det et vilkår at sykdommen ikke er varig, med mindre det er snakk om sykdommens startfase eller ustabile perioder.

Stortinget har i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 4 gitt Arbeids- og velferdsetaten kompetanse til å forvalte folketrygdloven. Det er Arbeids- og velferdsetaten som må ta stilling til om vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt. Legeerklæringen vil alltid være en sentral premiss i vurderingen av om vilkårene er oppfylt i det enkelte tilfelle. Diagnose og prognose i legeerklæringen vil da bli vurdert opp mot regelverket. Eksempelvis vil legeerklæringen kunne si noe om hvor lenge sykdommen vil kunne antas å vare. Etaten må da vurdere hvorvidt den beskrevne tilstanden oppfyller vilkåret om at det ikke skal være en varig sykdom, slik dette vilkåret generelt må fortolkes i lys av lovtekst, forarbeider, rettspraksis og andre relevante kilder man bygger på ved lovtolkning. Det samme gjelder de øvrige lovvilkårene for rett til pleiepenger.

I tillegg til tilstrekkelig dokumentasjon om helsetilstanden, må det foreligge informasjon om arbeidsforholdet, herunder inntektsopplysninger fra arbeidsgiver. Det gjør det ikke i alle tilfeller, og da må man be om flere opplysninger. Dette kan ta tid å innhente.

I begrunnelsen for spørsmålet er det spesielt vist til at lang saksbehandlingstid kan være problematisk for arbeidstakere som har arbeidsgivere som utbetaler lønn og så krever refusjon etter avslag på pleiepenger. Jeg er enig i at lang saksbehandlingstid generelt kan gjøre det vanskelig å innrette seg og at fire måneders saksbehandlingstid er for lenge dersom all informasjon er tilgjengelig. Noe saksbehandlingstid vil det imidlertid alltid være, sakene skal også være forsvarlig belyst.

Jeg kan opplyse om at saker om pleiepenger er blant de ytelsene som er høyt prioritert i Arbeids- og velferdsetaten. Arbeids- og velferdsdirektoratet har for andre halvår av 2011 satt krav om at man som hovedregel skulle få svar på krav om pleiepenger innen én måned. Direktoratet har opplyst at de aller fleste nå får avgjort saken sin i løpet av en måneds tid.