Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:620 (2011-2012)
Innlevert: 12.01.2012
Sendt: 13.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Mener statsråden at regjeringens målsetting om legedekning på sykehjem er tilstrekkelig, og hvordan vil regjeringen sikre at eldre på sykehjem får forsvarlig medisinsk faglig utredning og diagnostisering før medikamenter skrives ut, samt forsvarlig oppfølging slik at medisiner seponeres når behovet ikke lenger er tilstede?

Begrunnelse

I Dagbladet 12. januar omtales en kvalitativ, publisert studie som viser at beboere på sykehjem får antidepressiva uten utredning, og fortsetter med medisinen selv om personalet er usikre på effekten. Det fremholdes at leger skriver ut medisiner basert på informasjon fra sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte, uten selv å ha foretatt en systematisk diagnostisering. Årsaken til en slik praksis hevdes å være mangel på tid. Studien viser også at 17 prosent flere eldre over 90 år fikk antidepressiva i 2010 i forhold til for 5 år siden. For mange av pasientene er det usikkert om de har noen effekt av medikamentene, men pasientene risikerer å bli stående på medikamentet livet ut, med den faren for bivirkninger som måtte følge med.
Fremskrittspartiet fremmet forslag om at legedekningen i kommunal institusjon skulle dobles fra 2006-nivå. Regjeringspartiene gikk for en 50 prosent økning. I forbindelse med behandlingen av samhandlingsmeldingen (nr.47 2008-2009) gikk opposisjonspartiene inn for å få en bemanningsnorm på legedekning på sykehjem. Regjeringspartiene gikk i mot. Det er derfor ønskelig å få vite hvordan regjeringen nå vil sørge for at vi i fremtiden unngår at eldre i stor grad dopes ned uten diagnose på landets sykehjem.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: For regjeringen har det vært viktig å styrke legedekningen i sykehjem, og siden 2005 har vi lykkes ved at økningen i legeårsverk har vært på nærmere 50 prosent.

Bakgrunn for dette var blant annet undersøkelser fra Helsedirektoratet fra 2005, som viste at legedekningen i sykehjem ikke generelt var uforsvarlig, men at svært mange kommuner hadde for lav legedekning til å innfri de krav direktoratet stiller til god kvalitet.

Regjeringen tok i 2007 initiativ til å be kommunene om å fastsette lokale normer for legedekningen i sykehjem. Oppsummeringen av kommunenes lokale normeringsprosess viste at det ble planlagt en vekst i legeårsverk på om lag 40 pst., fra og med 2006. Antallet legeårsverk i sykehjem økt med til sammen om lag 47 pst. fra 2005 til og med 2010.

Til sammen er veksten i legeårsverk og kommunenes egne behovsanslag i tråd med målsettingen om å øke innsatsen av legeårsverk i sykehjem med 50 pst. fra 2005-2010. Økningen i legeårsverk i sykehjem er viktig for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i sykehjem. For å bidra til å styrke den medisinske oppfølgingen av beboere i sykehjem, har Helsedirektoratet utarbeidet en faglig veileder for legetjenesten i sykehjem.

Regjeringen har i tillegg gjennom særskilte introduksjonstilskudd lagt til rette for at alle norske kommunene knytter sine sykehjem til NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus). NOKLUS bidrar til å sikre diagnostisering og prøvetaking, reduserer antall unødvendige henvisninger til spesialisthelsetjenesten og minsker risiko for feilbehandling. NOKLUS ble i 2010 innført i alle fylker i landet. Per juni 2011 deltar 832 sykehjem i NOKLUS. Dette utgjør 92 % av sykehjemmene.

Undersøkelser viser at 80 pst. av beboere i sykehjem har demens. Vi vet fra flere undersøkelser at mange personer med demensliknede symptomer ikke er tilstrekkelig utredet. Samtidig vet vi at riktig diagnostisering er avgjørende for å sikre riktig behandling. Som del av regjeringens Demensplan 2015 er det derfor iverksatt en satsing på utredning og diagnostisering av demens. Resultater fra nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til personer med demens i kommunene fra 2010 viser at over 243 kommuner har etablert demensteam eller demenskoordinator. Dette er over dobbelt så mange som i 2007. Demensteam har ansvar for utredning og diagnostisering av personer med mistanke om demens.

Feilmedisinering er i dag dessverre en stor utfordring i helse- og omsorgstjenesten. Derfor er legemiddelbruk valgt som et av flere innsatsområder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”. ”Riktig legemiddelbruk i sykehjem” er et av temaene.

Nygård sykehjem i Sandefjord har som utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester vært pilot på innsatsområdet ”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem”. Prosjektet omfatter utvikling og utprøving av rutiner for strukturerte legemiddelgjennomganger i tverrfaglige team i sykehjem for pasienter med vedtak om langtidsopphold. Teamene har bestått av lege, sykepleier og farmasøyt. Resultatene fra piloten viser at legemiddelgjennomganger fremmer det tverrfaglige samarbeidet, avdekker legemiddelrelaterte problemer og bidrar i vesentlig grad til endringer av pasientens legemiddelbehandling.

Helsedirektoratet har utarbeidet et utkast til en veileder på området, som forventes ferdigstilt i løpet av våren 2012. Denne veilederen vil være et sentralt verktøy i den videre spredningen og implementeringen av systematisk legemiddelgjennomgang i sykehjem og hjemmetjenester.

I Nasjonal helse- og omsorgsplan, Meld. St. 16 (2010-2011), er også legemidler og legemiddelbruk et tema. De tiltak som trekkes fram for å redusere feilmedisinering er følgende:- det må legges vekt på å få korrekte opplysninger om den enkeltes legemiddelbruk,

- tverrfaglig samarbeid med farmasøyt og annet helsepersonell, gjerne i form av legemiddelgjennomganger,

- pasientveiledning,

- etterutdanning/tilbakemelding til legen,

- oppbygging av elektronisk verktøy som for eksempel kjernejournal

- multidose.

Jeg har også varslet at Helse- og omsorgsdepartementet skal legge fram en ny melding for Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet høsten 2012, og at legemiddelbruk vil være en del av meldingen.