Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:624 (2011-2012)
Innlevert: 12.01.2012
Sendt: 13.01.2012
Besvart: 23.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Statsskog kan selge jakt og jaktopplevelser uten å legge på moms på beløpet, mens private må plusse på dette. Dette medfører at prisen fra private tilbydere blir dyrere enn det staten kan tilby.
Synes statsråden dette er riktig, og hvis ikke, hva vil han gjøre med saken slik at det blir like betingelser?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Merverdiavgiftsloven § 3-11 annet ledd bokstav h bestemmer at omsetning av rett til jakt og fiske ikke er omfattet av unntaket for fast eiendom, og dermed er merverdiavgiftspliktig. Dersom det finner sted omsetning av rett til jakt, og såfremt de øvrige vilkår etter loven er oppfylt, er det således merverdiavgiftslovens utgangspunkt at det skal beregnes merverdiavgift ved salget.

I merverdiavgiftsloven § 3-11 tredje ledd er Finansdepartementet gitt hjemmel til å forskriftsfeste at omsetningen av rett til jakt og fiske likevel skal være unntatt fra loven. I Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) er det om bakgrunnen for denne forskriftsfullmakten på side 54 uttalt:

”Finansdepartementet har avgitt en rekke fortolkningsuttalelser om merverdiavgiftsplikt på omsetning av rett til jakt og fiske, samt innvilget unntak fra avgiftsplikt med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70. Det legges til grunn at denne praksis bør kodifiseres i forskrift, jf. forskriftshjemmelen i forslagets tredje ledd.”

Med denne forskriftshjemmelen er det i merverdiavgiftsforskriften § 3-11-1 fastsatt at ”[o]msetning av rett til jakt og fiske på statens grunn og i bygdeallmenninger er unntatt fra loven”. Unntaket er generelt og omfatter all rett av jakt og fiske på statens grunn og bygdeallmenninger. Om den nærmere begrunnelse for og rekkevidden av denne forskriftsbestemmelsen vises det til Finansdepartementets høringsnotat 19. juni 2009, hvor det i merknaden til bestemmelsen ble bl.a. uttalt:

”Bestemmelsen viderefører en rekke fortolkningsuttalelser fra Finansdepartementet om merverdiavgiftsplikt på omsetning av rett til jakt og fiske, samt vedtak om å unnta slik omsetning fra avgiftsplikt truffet med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70. Uttalelsene og vedtakene er omtalt i Av nr. 14/1986, 20. august 1986,

Av nr. 9/1994, 13. juni 1994, samt i Skattedirektoratets fellesskriv 26. mars 2007 og 23. april 2007. Finansdepartementet har ikke tidligere uttrykkelig tatt stilling til om omsetning av kort for storviltjakt i bygdeallmenninger og på statens grunn utenom statsallmenninger er unntatt fra loven. Det foreslås at også slik omsetning omfattes av unntaket. Unntaket omfatter dermed rett til fiske og jakt på storvilt, herunder villrein, og småvilt i statsallmenninger, på statens grunn utenom statsallmenninger og i bygdeallmenninger.”

Selv om utgangspunktet etter merverdiavgiftsloven er at omsetning av jakt- og fiskerettigheter skal være merverdiavgiftspliktig, medfører den ovennevnte forskriftsbestemmelse at merverdiavgiftsplikten i dag hovedsakelig kun omfatter private grunneiere. Jeg ser at det kan være behov for å se nærmere på rettstilstanden på dette området, og Finansdepartementet tar sikte på å foreta en bred gjennomgang av de spørsmål som her reises. Hvor lang tid en slik gjennomgang vil ta, vil imidlertid bero på de prioriteringer som til enhver tid må foretas i forhold til andre viktige arbeidsoppgaver i departementet.

Det kan diskuteres hvor mye et avgiftsunntak for en begrenset del av et marked slår ut i prisingen. Erfaringen er ofte at de avgiftsunntatte selgere legger seg omtrent på det prisnivå som for avgiftspliktige selgere som inkluderer avgiften. I realiteten er det da de avgiftsunntatte selgerne som har fordelen av unntaket, ikke kundene. Prisforholdene for jakt og fiske på statlig grunn vil inngå i den kommende gjennomgangen.