Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:632 (2011-2012)
Innlevert: 13.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Telemarksavisa den 9.1.12 kan vi se at det 2. nyttårsdag kun var én politipatrulje i Grenland med over 120 000 innbyggere. Det er riktignok opplyst at patruljer fra andre deler av fylket ble flyttet til Grenland, men mange føler at det har blitt mindre synlige politi i Telemark.
Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at det er blitt færre operative politipatruljer i Telemark, og da spesielt i Grenland, etter at man slo sammen de fem tidligere politidistriktene til ett, og hvor mange var det før og hvor mange er det nå?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er forelagt Politidirektoratet som opplyser at man ikke har opplysninger om hvor mange operative tjenestemenn/patruljer som til enhver tid møtte på jobb i de fem tidligere politidistrikt i Telemark før sammenslåingen. Bemanningen varierte fra dag til dag. Den var også avhengig av tidspunkt på døgnet.

Bemanningen i Telemark politidistrikt er heller ikke i dag konstant. Kunnskapen om når og hvor kriminalitet skjer er nå vesentlig bedre enn tidligere. Dette gir distriktet mulighet til å øke bemanningen på steder og til tider hvor behovet er størst, og samtidig redusere bemanningen noe der det sannsynlige behovet for politiets tilstedeværelse kan være mindre. Telemark politidistrikt har til enkelte tider noe mindre totalbemanning enn fra før politireformen og bruker de totale ressursene på en annen måte i dag.

Tidligere eksisterte det ingen form for formalisert samarbeid mellom distriktene om ressursstyring. Det medførte en dårligere utnyttelse av ressursene i regionen, noe som resulterte i en bemanning som ikke reflekterte oppdragsmengden sett under ett, for hele fylket.

Dagens organisering gir vesentlig bedre styring av ressursene enn tidligere. Tidligere var det politivakter og arrester mange flere steder i Telemark. Disse krevde mer bemanning enn dagens organisering. Profesjonell ledelse og styring basert på operative analyser gir også økt beredskap.

I de siste årene har også rammevilkårene endret seg noe for politidistriktet. Høyere krav til kompetanse i operative disipliner, lyd og bildeopptak av avhør i straffesaker, økt antall studenter som krever opplæring, nye arbeidstidsbestemmelser m.m., har medført at politidistriktet har blitt tvunget til å effektivisere sin ressursbruk. Dette omhandles mer utfyllende i Politidirektoratets rapport ”Bemanning mot 2020”.

Telemark politidistrikt har de siste årene redusert antall registrerte forbrytelser betydelig. I 2007 ble det registrert 11289 forbrytelser, i 2011 var dette redusert til 7870.