Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:633 (2011-2012)
Innlevert: 16.01.2012
Sendt: 16.01.2012
Besvart: 19.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å begrense den svært lange saksbehandlingstiden i Tromsø forliksråd?

Begrunnelse

Jeg har fått melding fra advokatbransjen i Tromsø om stor frustrasjon knyttet til behandlingstiden av saker i forliksrådet. I Tromsø tar det nå ca. 12 måneder fra man tar ut forliksklage til den forkynnes for innklagede med pålegg om tilsvar. Saksbehandlingstiden har vært stigende 2008 – da var den ca. 5-6 måneder. Det er ganske fortvilende for det rettssøkende publikum i Tromsø og Karlsøy, og svekker tilliten til rettssystemet. Om dette er et generelt problem i Norge vites ikke - i Tromsø er det imidlertid uholdbart.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Tilgjengelig statistikk viser at det i Tromsø forliksråd pr 31. desember 2011 i gjennomsnitt tok 386 dager fra forliksklage ble tatt ut til saken ble avsluttet i forliksrådet. Dette er langt over landsgjennomsnittet, som for 2011 var 77 dager. Det finnes ikke statistikk som viser saksbehandlingstiden fra en forliksklage tas ut til den forkynnes for klagemotparten med pålegg om tilsvar.

Sekretariatsfunksjonen for forliksrådet utføres av politiet som en sivil oppgave, og det er normalt sekretariatets oppgave å sørge for at forliksklager forkynnes for klagemotparten. I møte 10. oktober 2011 tok Politidirektoratet opp med Troms politidistrikt at saksbehandlingstiden var for lang og at den måtte bedres. Direktoratet vil følge opp dette videre med politidistriktet og holde departementet orientert gjennom den løpende dialogen Politidirektoratet og departementet har om forliksrådene. Departementet forventer at saksbehandlingstiden etter hvert blir kortere.

Stortinget fastsetter ved behandlingen av den årlige budsjettproposisjonen mål for gjennomsnittlig saksavviklingstid for de alminnelige domstolene. Justisdepartementet vil vurdere om, og på hvilken måte, det bør innføres mål for saksavviklingstid også for forliksrådene.