Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:666 (2011-2012)
Innlevert: 19.01.2012
Sendt: 19.01.2012
Besvart: 30.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Har statsråden en oversikt over hvor mange hjemsendte kriminelle som har blitt sluppet ut for tidlig i forhold til dom i saken?

Begrunnelse

Statssekretær Pål K. Lønseth i Justisdepartementet uttaler at Norge bruker millioner av euro for tiltak innen kriminalomsorgen, blant annet i Romania og Litauen. I fjor ble 52 fanger sendt til hjemlandet for å sone. Nå viser det seg at flere av de kriminelle som har blitt sendt til utlandet for å sone, har blitt sluppet ut igjen rimelig raskt selv om dommen tilsa lengre straff. Det ble påpekt at korrupsjon er et stort problem i disse landene. Dette ble påpekt overfor Nordisk råds representanter da de hadde et møte om temaet. Hvis det å bli hjemsendt til soning betyr at man slipper unna straff, så er dette alvorlig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Hovedregelen når en domfelt overføres til sitt hjemland for fortsatt straffegjennomføring, er at det er fullbyrdingslandets løslatelsesregler som gjelder. Før Justis- og beredskapsdepartementet fatter vedtak om soningsoverføring, undersøker departementet alltid hvilke regler som gjelder for løslatelse i det landet personen eventuelt skal overføres til, jf. instruks fastsatt ved kgl.res. 17.februar 1995. Her fremgår det at dersom mottakerlandets regler for løslatelse medfører at domfelte vil bli løslatt mye tidligere enn ved fullbyrding i Norge, skal overføring som hovedregel ikke finne sted. Departementet ber alltid om opplysninger om hvilke regler som gjelder for løslatelse generelt og om mulig hvilke opplysninger som kan gis på forhånd om løslatelse i den konkrete saken. Det er imidlertid slik at man verken i Norge eller i mange andre land kan gi helt eksakte opplysninger om fremtidig løslatingstidspunkt. For eksempel kan domfelte, på grunn av omstendigheter inntruffet etter overføringen, bli benådet eller løslatt tidligere enn det som ble forutsatt ved tidspunktet for overføring.

I henhold til artikkel 15 i den europeiske konvensjonen om soningsoverføring, som er den konvensjonen de fleste utenlandske domfelte overføres etter, skal fullbyrdingsstaten varsle domsstaten når den domfelte løslates. Justis- og beredskapsdepartementet ber alltid om denne informasjonen ved samtykke til soningsoverføring, men departementet ser likevel at mange stater ikke følger opp i praksis. Departementet har derfor ingen fullstendig oversikt over når utenlandske innsatte løslates i sine hjemland.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke informasjon som tilsier at utenlandske domfelte som har blitt overført til sine hjemland blir løslatt tidligere enn det som følger av landets interne regelverk. Jeg vil likevel se på muligheten for å systematisere informasjon om løslatelse etter soningsoverføring.