Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:677 (2011-2012)
Innlevert: 19.01.2012
Sendt: 20.01.2012
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 27.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil statsråden søke å gjere seg nytte av styrekompetansen også utanfor det sentrale austland når oppnemning av nye styremedlemmer skal på plass framover?

Begrunnelse

Underteikna blei nylig gjennom ei marknadsundersøking spurt om kjennskap og synspunkt på Norfund sine aktivitetar og bidrag til næringsutvikling i utviklingsland. Spørsmåla indikerte klart at ein var søkande i kva grad selskapet klarer å marknadsføre sine oppgåver som UDs reiskap for næringsutvikling i utviklingsland. Ved gjennomgang av styrets sammansetting går det fram at tre av fire styremedlemmer er busett i Oslo og begge vararepresentantane likeså. Det fjerde styremedlemmet er busett i Froland.
Dette vil for mange gi en forklaring på kvifor selskapet er lite kjent i landet forøvrig. Kjente næringsklynger som det maritime på nordvestlandet og andre i Midt- og Nord-Noreg er ikkje representert. Desse nemnte miljøa har en kompetanse og eit faglig nivå som er bland dei fremste i verda. Dei er også godt kjent med arbeidsintensive aktivitetar som kunne være svært aktuelle i lavkostland som u-land. Derfor er det mange som undrar seg på kvifor slike miljø ikkje er representert i eksempelvis Norfunds styre. I tillegg er det grunn til å minne om på generelt grunnlag fordeling av denne type oppgåver landet som heilheilt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Nytt styre i særlovselskapet Norfund ble oppnevnt i 2011. I følge Lov om Norfund oppnevnes styret for fire år. Norfund skal i henhold til loven ha et styre bestående av en styreleder og fra to til fire styremedlemmer. I tillegg kan det oppnevnes inntil to varamedlemmer.

I vurderingen av kandidater til styret i 2011 ble det lagt vekt på å få en bredest mulig sammensetning med hensyn til kompetanse. Man la vekt på at Norfunds styre, som er ansvarlig for forvaltning av betydelige investeringer i utviklingsland, skulle ha kunnskap om investeringsvirksomhet, fondsstyring og annen kapitalforvaltning; industriell kompetanse med erfaring fra investering og eierstyring i vanskelige, internasjonale markeder; utviklingssamarbeid og hovedlinjer og prinsipper i utviklingspolitikk; samt innsikt i etisk investeringer og samfunnsansvar, inkl. miljøhensyn. Det ble også lagt vekt på at Norfunds styre burde ha en god balanse med hensyn til kjønn. Geografisk tilhørighet i Norge ble ikke vurdert som noe hovedkriterium da det nye styret i Norfund skulle utnevnes. Viktigere enn geografisk tilhørighet i Norge var den samlede kompetanse på de felter som er nevnt.

Jeg kan på generelt grunnlag svare bekreftende på representanten Grimstads spørsmål om vi vil forsøke å benytte oss av den styrekompetanse som finnes utenfor det sentrale Østlandet når styret skal fornyes framover. Vi vil vurdere kompetanse uansett hvor den foreligger for å få et mest mulig kompetent styre i Norfund.