Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:712 (2011-2012)
Innlevert: 24.01.2012
Sendt: 24.01.2012
Besvart: 31.01.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Langvarig og omfattende strid mellom Fylkesmannen og Bergen kommune stopper mange og store prosjekter i Bergen. Fler enn 16 reguleringsplaner ligger på vent. Det er mange utfordringer med utbygging i landets nest største by men et berettiget spørsmål er likevel om omfanget av konflikter mellom Bergen kommune og Fylkesmannen som nå registreres også henger sammen med ny fylkesmann og endret praktisering av lovverk/forskrifter.
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å redusere konfliktnivå kommune-fylkesmann i Bergen?

Begrunnelse

Fra FADs omtale på egen hjemmeside siteres:

"Fylkesmennene
Fylkesmannen er statens fremste representant i fylket og administrativt underlagt FAD. Departementet har et hovedansvar for tilrettelegging, sikring og kontroll av kvalitet i styringssystem, organisasjonsutvikling og for rammebetingelsene i embetene. Fylkesmannen utfører oppgaver for 12 departement og hvert departement er faglig overordnet embetene på de aktuelle fagområdene. FAD har et overordnet ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning."

Selv om fylkesmannen utfører oppgaver for 12 ulike departement bør det vel likevel ikke være slik at utførelsen endres med - eller påvirkes av - endring i øverste ledelse (fylkesmann) og/eller endring i praktisering av gjeldende lovverk/forskrifter. God kvalitet i styringssystem - gjennom fylkesmannsembetene - bør omfatte likhet for alle innbyggere uavhengig av kommune og fylke. Jeg går ut fra at regjeringen ved ansvarlig statsråd jevnlig følger situasjonen i de enkelte fylkesmannsembetene for å sikre enhetlig forvaltning på vegne av staten.
Jeg går også ut fra at dette gjøres uavhengig av den politiske "farge" i de enkelte fylker/kommuner.
Endelig går jeg ut fra at omfattende konfliktomfang - slik situasjonen ser ut til å være i Bergen - medfører initiativ fra staten ved statsråd som har et samlet ansvar for fylkesmennene.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Kommunene er plan- og arealmyndighet og skal forvalte arealene ut fra en langsiktig og bærekraftig tilnærming. I dette ligger at kommunene utover å ivareta lokale interesser også har ansvar for at regionale og nasjonale interesser ivaretas i planleggingen. Arealplanleggingen er med andre ord en samfunnsfunksjon sterkt knyttet til det lokale folkestyret gjennom kommunene som lokal planmyndighet. Samtidig har staten betydelige nasjonale interesser knyttet til hvordan arealene forvaltes. Dersom den kommunale arealforvaltningen kommer i strid med nasjonalt definerte mål innen ulike områder som miljøvern, landbruk eller samfunnssikkerhet og beredskap, har Fylkesmannen ikke bare adgang til, men plikt til å gripe inn ved å fremme innsigelser til kommuneplaner eller reguleringsplaner.

Når Fylkesmannen vurderer hvorvidt en arealplan er i strid med nasjonale interesser eller bestemmelser, vil det ofte være et innslag av skjønn i vurderingen. En innsigelse skal imidlertid alltid begrunnes, og grunnlaget for statlige innsigelser skal være forankret i nasjonale politikkdokumenter, retningslinjer, rundskriv eller spesifikke statlige styringsdokumenter innenfor den enkelte sektor. Det er derfor en faglig skjønnsvurdering som utgjør grunnlaget for at en innsigelse fremmes.

Det er et mål at aktivt samarbeid og medvirkning i tidlige faser av planprosessen skal bidra til å øke kvaliteten på planene, avdekke eventuelle konflikter, fremme omforente løsninger og begrense behovet for innsigelser.

Bergen kommune er inne i sluttfasen av en krevende kommuneplanprosess der lokale mål knyttet til byutvikling skal forenes med nasjonale mål for klima og luftforurensing, strandsone, jordvern osv. Kommuneplanen gir rammene for kommende reguleringsplaner.

Fylkesmannen opptrer her på vegne av staten og i tråd med de nasjonale føringer som er gitt. Det er løpende kontakt mellom Fylkesmannen i Hordaland og staten sentralt om føringene. Bergen kommune er med i samarbeidet Framtidens byer, som har gitt bedre kunnskap om hvordan byen kan utvikles i en bærekraftig retning. Det er derfor grunn til å ha et særlig fokus på framtidsrettede og miljøvennlige løsninger for byutviklingen i Bergen.

Dette svaret er utarbeidet i samråd med miljø- og utviklingsministeren.