Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:720 (2011-2012)
Innlevert: 25.01.2012
Sendt: 26.01.2012
Besvart: 02.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å unngå at urimelige portoøkninger går ut over organisasjoner og foreninger som har medlemsblader og aviser som hovedkilde til medlemspleie?

Begrunnelse

21. januar fremmet Fagpressen en klage til Post- og teletilsynet på bakgrunn av at Fagpressen mener at Posten overfakturerer med ca 60 millioner kroner hvert år. De hevder i klagen at Posten har fakturert for deler av distribusjonskjeden som Fagpressens medlemmer ikke benytter seg av. Omtrent 80 % av Fagpressens medlemmer er organisasjoner og foreninger.
Posten varslet i september 2011 om økning i bladportoen på 15 %. Porto har etter hvert blitt en av de største utgiftene til organisasjoner og foreninger som driver medlemspleie gjennom aviser og medlemsblader. For mange organisasjoner koster både utarbeidelse og trykking av avisene og medlemsbladene mindre enn selve distribusjonen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ifølge Forskrift om formidling av landsdekkende postsendinger skal Samferdselsdepartementet godkjenne Posten Norge AS' portotakster for prioriterte brev innenlands innenfor enerettsområdet. Prisene for bladsendinger ligger ikke innenfor eneretten, og Samferdselsdepartementet fastsetter derfor ikke portonivået for blader, det fastsettes av Posten Norge AS. I Postens konsesjon er det imidlertid et generelt krav om kostnadsbaserte priser for Postens leveringspliktige tjenester.

Det vil ikke være forenlig med kravene i Postens konsesjon om kostnadsbaserte priser på objektive og ikke-diskriminerende vilkår, å ha egne produktvilkår eller lavere priser for frivillige organisasjoner og foreninger. Produktene må være tilgjengelige for alle som fyller de generelle vilkårene, og prisene må være de samme når vilkårene ellers er like.

Posten har overfor departementet vist til at det egentlig var behov for en betydelig større økning i prisene for forsendelse av blader fra årsskiftet 2011-12, på grunn av fallende volum uten samtidige muligheter for tilstrekkelige reduksjoner i kostnadene. For ikke å gi for store økninger for brukerne, har Posten derfor bestemt seg for kun å øke prisene med inntil 15 prosent i denne omgang. Dersom departementet skulle stille et strengt krav om kostnadsriktige priser, ville det faktisk ført til en større prisstigning enn den Posten nå har vedtatt.

Levering av blader er som nevnt ikke omfattet av enerett, derimot er det konkurranse på dette markedet. Derfor er det ikke mulig for departementet å kreve at en av deltakerne på dette markedet skal holde priser som ligger betydelig under kostnadene for tjenesten. Eventuelle krav om statlig støtte til distribusjon av medlemsblader og annet må derfor rettes til andre. Vi har fått opplyst at minst en forening ville henvende seg til Kulturdepartementet om dette.

Det opplyses at Fagpressen har sendt en klage til Post- og teletilsynet i saken. Siden saken gjelder et område hvor Posten er i konkurranse med private tilbydere, vil Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet være klageinstans i saken.